MIKÄ ON YWAM FINLAND?

Tämä teksti käsittää YWAM:n tarkoituksen, keskeiset uskonkäsitykset ja perusarvot. Ne pohjautuvat ohjeisiin, joita Jumala on antanut YWAM:lle sen perustamisvuodesta (1960) lähtien. Dokumentin tarkoitus on välittää uusille sukupolville, mitä Jumala on meille teroittanut. Yhteinen päämäärä, uskonkäsitykset ja arvot ovat olleet, ja tulevat olemaan, kasvuamme ohjaavia periaatteita. Osa näistä periaatteista on yhteistä kaikille kristityille, toiset ovat tunnusomaisia YWAM:lle. Tehtävänkuvauksemme, uskonkäsityksemme ja arvomme muodostavat yhdessä YWAM-perheen ainutlaatuisen erityispiirteen – meidän ”DNA:mme”. Niistä muodostuu se arvokas viitekehys, joka auttaa meitä määrittelemään keitä me olemme, miten elämme ja kuinka teemme päätöksiä.

YWAM:n tarkoitus

Youth With A Mission (YWAM) on kansainvälinen liike, jossa on kristittyjä eri kirkkokunnista. Se on omistautunut esittelemään Jeesuksen henkilökohtaisesti tälle sukupolvelle, mobilisoimaan mahdollisimman monia auttamaan tässä tehtävässä sekä kouluttamaan ja varustamaan uskovia, jotta he voisivat omalta osaltaan täyttää lähetyskäskyn. Jumalan valtakunnan kansalaisina meidät on kutsuttu rakastamaan, palvomaan ja olemaan kuuliaisia Herrallemme. Meidän tulee rakastaa ja palvella hänen ruumistaan, seurakuntaa, ja julistaa koko evankeliumi, koko ihmiselle, kaikkialla maailmassa.

Me uskomme, että Raamattu on Jumalan innoittama ja auktoritatiivinen sana. Se ilmoittaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika; että ihmiset ovat luodut Jumalan kuviksi; että Hän loi meidät saamaan ikuisen elämän Jeesuksen Kristuksen kautta; että vaikka kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, Jumala on avannut meille  pelastuksen Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta; että oikea vastauksemme Jumalan armoon on parannuksenteko, usko, rakkaus ja kuuliaisuus; että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden ja että Pyhän Hengen voima ilmenee meissä ja meidän kauttamme niin, että saatamme päätökseen Kristuksen viimeisen käskyn, ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark. 16:15, 33/38 käännös).

YWAM:n keskeiset uskonkäsitykset

Tunnustamme, että Raamattu Jumalan innoittama ja auktoritatiivinen Sana. Pyhän Hengen ohjauksessa Raamattu muodostaa absoluuttisen perusteen, jolla voimme arvioida jokaista elämänaluetta ja kaikkea palvelutyötä. Perustuen Jumalan Sanaan ja siihen, millainen hän on, ja kuinka hän on pelastanut meidät Jeesuksen sovitustyön kautta (Hänen kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa), teroitamme voimakkaasti, että meidän tulee vastata Jumalalle seuraavilla tavoilla:

  • Ylistys ja palvonta: Meidät on kutsuttu ylistämään ja palvomaan ainoastaan Jumalaa (2. Moos. 20:2-3; 5. Moos. 6:4-5; 2. Kun. 17:35-39; 1. Aik. 16:28-30; Neh. 8:2-10; Mark. 12:29-30; Room. 15:5-13; Juud. 24-25; Ilm. 5:6-14; Ilm. 19:5-8).
  • Pyhyys: Meidät on kutsuttu elämään pyhää ja vanhurskasta elämää, joka ilmentää Jumalan olemusta ja luonnetta (3. Moos. 19:1-2; Ps. 51:7-11; Jer. 18:1-11; Hes. 20:10-12; Sak. 13:9; Luuk. 1:68-75; Ef. 4:21-32; Tiit. 2:11-14; 1. Piet. 2:9,21-25; 1. Joh. 3:1-3).
  • Todistaminen: Meidät on kutsuttu kertomaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia niille, jotka eivät tunne Häntä (Ps. 78:1-7; Jes. 40:3-11; Miik. 4:1-2; Hab. 2:14; Luuk. 24:44-48; Apt. 2:32-26; Apt. 10:39-43; 1. Kor. 9:19-23; 2. Kor. 2:12-17; 1. Piet. 3:15-18).
  • Rukous: Meidät on kutsuttu esirukoukseen Jumalan sydämellä olevien ihmisten ja asioiden puolesta. Siihen sisältyy pahan vastustaminen sen kaikissa muodoissa (1. Moos. 18:20-33; 2. Moos. 32:1-16; Tuom. 3:9,15; 1. Kun. 8:22-61; Hes. 22:30-31; Hes. 33:1-11; Matt. 6:5-15; Matt. 9:36-38; Ef. 3:14-21; 2. Tess. 3:1-5).
  • Yhteys: Meidät on kutsuttu sitoutumaan Seurakuntaan – sekä hoivaavaan paikallisseurakuntaan että notkeaan ja moninkertaistuvaan seurakuntaan (2. Aik. 29:20-30; Ps. 22:25-28; Ps. 122:1-4; Jooel, 2:15-17; Matt. 18:19-20; Apt. 2:44-47; Apt. 4:32-35; 1. 14:26-40; Ef. 2:11-18; Heb. 10:23-25).
  • Palveleminen: Meidät on kutsuttu edistämään Jumalan valtakunnan päämääriä elämän jokaisella osa-alueella (5. 15:7-11; 5. Moos. 24:17-22; Ps. 112:4-9; Sanal. 11:10-11; Sak. 7:8-10; Matt. 5:14-16; 2. Tess. 3:13; Tiit. 3:4-8; Heb. 13:15-16; Jaak. 2:14-26).

YWAM:n perusarvot

YWAM on omistautunut Jumalan, Hänen olemuksensa, luonteensa ja toimintatapojensa tuntemiseen sellaisena kuin ne ovat ilmaistu Raamatussa, joka on innoitettu ja auktoritatiivinen Jumalan Sana. Tahdomme koko elämämme ja työmme kautta kuvastaa sitä kuka Jumala on. Luonnollinen seuraus Jumalan tuntemisesta ja Hänen yhteydessään elämisestä on halu kertoa Hänestä muillekin. (2 Kun 19:19, Job 42:5, Ps. 46:10, Ps. 103:7-13, Jer. 9:23-24, Hoos. 6:3, Joh. 17:3, Ef. 1:16-17, Filip. 3:7-11, 1. Joh. 2:4-6).

YWAM on kutsuttu tekemään Jumala tunnetuksi kaikkialla maailmassa, yhteiskunnan jokaisella osa-alueella, evankelioinnin, koulutuksen ja avustustyön kautta. Uskomme, että sielujen pelastumisen tulisi johtaa koko yhteiskunnan muuttumiseen. Tämän vuoksi tottelemme Jeesuksen käskyä tehdä kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen. (1. Aik. 16:24-27; Ps. 68:11; Ps. 71:15- 16; Ps. 145:4-7; Matt. 28:18-20; Mark. 16:15; Apt. 1:8; Apt. 13:1-4a; Room. 10:8-15; Room. 15:18-21).

YWAM on kutsuttu luomaan yhdessä Jumalan kanssa kuuntelemalla Häntä, rukoilemalla Hänen rukouksiaan ja noudattamalla Hänen käskyjään sekä suurissa että pienissä asioissa. Olemme riippuvaisia Hänen äänensä kuulemisesta olennaisena osana päätöksentekoprosessiamme niin yksilöinä, tiimeissä kuin suuremmissa yhteisissä kokoontumisissakin. (1. Sam. 3:7-10; 2. Aik. 15:2-4; Ps. 25:14; Jes. 6:8; Aam. 3:7; Luuk. 9:35; Joh. 10:1-5; Joh. 16:13-15; Heb. 3:7-8,15; Ilm. 2:7,11,17,27; 3:6,13,22).

YWAM on omistautunut Jeesuksen palvomiselle ja esirukoustehtävälle. Se on tärkeä osa päivittäistä elämäämme. Tiedostamme myös, että saatanan aikomus on tuhota Jumalan työ, ja siksi etsimme Jumalan voimaa ja Pyhää Henkeä, jotta vihollisen strategioiden toteutuminen yksilöiden ja kansakuntien elämässä estyisi. (1. Sam. 7:5; 2. Aik. 7:4; Ps. 84:1-8; Ps. 95:6-7; Ps. 100:1-5; Mark. 11:24-25; Apt. 1:14; Ef. 6:13-20; 1. Tess. 5:16-19; 1. Tim. 2:1-4).

YWAM on kutsuttu työskentelemään näyn ohjamana – vastaanottamaan Jumalalta tuoretta näkyä, vaalimaan sitä ja tekemään sille tilaa. Tuemme uusien palvelutehtävien aloittamista ja uusien menetelmien soveltamista. Tahdomme aina olla uudistusmielisiä, jotta sanomamme saavuttaisi ja olisi merkityksellinen jokaiselle sukupolvelle ja ihmisryhmälle ja jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Uskomme, että YWAM:n apostolinen kutsu edellyttää yhtäaikaisesti sekä hengellistä vanhemmuutta, vapautta Pyhässä Hengessä ja ihmissuhteita, jotka pohjautuvat Jumalan Sanaan. (4. Moos. 12:6; 1. Sam 12:16; Sanal. 29:18; Hes. 1:1; Hab. 2:2-3; Mark. 1:35-39; Luuk. 9:1-6; Apt. 16:9-10; Apt. 26:19; 2. Piet. 3:9-13).

YWAM on kutsuttu kannustamaan nuoria. Uskomme, että Jumala on varustanut ja kutsunut nuoria johtamaan niin näkyä kuin palvelutyötäkin. Olemme sitoutuneet arvostamaan, luottamaan, kouluttamaan ja tukemaan nuoria, antamaan heille tilaa ja vapauttamaan heitä palvelutyöhön. He eivät ole pelkästään seurakunnan tulevaisuus; he ovat tämän päivän seurakunta. Sitoudumme seuraamaan heitä sinne minne he Jumalan tahdon mukaisesti johtavat. (1. Sam 17:32-50; Saar. 4:13-14; Saar. 12:1-7; Jer. 1:5-10; Dan. 1:17-20; Joel 2:28; Joh. 6:9; Apt. 16:1-5; 1. Tim. 4:12-16; 1. Joh. 2:12-14).

YWAM on Kristuskeskeinen ja uskonvarainen globaali vapaaehtoisliikehdintä, jota yhdistävät jaettu näky, uskonkäsitykset, perusarvot ja ihmissuhteet. YWAM:lla ei ole keskushallintoa. Jokaisella työmuodolla on etuoikeus ja hengellinen velvollisuus rakentaa ja ylläpitää terveitä suhteita asianmukaisten auktoriteettien ja vanhimpien kanssa (2. Moos. 18:13-26; 4. Moos 1:16-19; 4. Moos. 11:16-17,24-30; 5. Moos. 29:10-13; Joos. 23:1-24:28; Apt 14:23; Apt 15:1-31; 1. Kor. 3:4-11; Tiit. 1:5-9; Heb. 13:7,17).

YWAM on kansainvälinen ja tunnustuskuntiin sitoutumaton yhteiskristillinen liike niin maailmanlaajuisesti kuin paikallistasolla. Uskomme, että etninen, kielien ja seurakuntataustojen monimuotoisuus, samoin kuin kulttuurien positiiviset piirteet ovat myönteisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat liikkeemme terveyteen ja kasvuun. (1. Moos. 12:1-4; 1. Moos 26:2-5; Ps. 57:9-10; Jer. 32:27; Dan. 7:13-14; Apt. 20:4; 1. Kor. 12:12-31; Ef. 4:1-16; Kol. 3:11; Ilm. 7:9).

YWAM on kutsuttu rakentumaan raamatullisen maailmankuvan perustalle. Uskomme, että Raamattu – oppikirja kaikkeen elämän kuuluvaan – tekee selkeän eron hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä. Elämän käytännöllinen, jokapäiväinen puoli, ei ole vähemmän hengellistä kuin hengellisen palvelutehtävän suorittaminen. Kaikki, mikä tehdään kuuliaisuudesta Jumalalle, on hengellistä. Tahdomme kunnioittaa Jumalaa kaikella, mitä teemme, varustaa ja lähettää Jumalan miehiä ja naisia palvelemaan ja vaikuttamaan yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. (5. Moos. 8:1-3; 5. Moos. 32:45-47; 2. Kun. 22:8; Ps. 19:7-11; Luuk. 8:21; Joh. 8:31-32; Filip. 4:8-9; 2. Tim. 3:16-17; Heb. 4:12-13; Jaak. 4:17).

YWAM on kutsuttu toimimaan tiimeissä kaikissa tehtävissä ja jokaisella johtajuuden tasolla. Uskomme, että tuloksena on viisautta ja turvallisuutta, kun yhdistämme kaikki toisiaan täydentävät lahjat, erilaiset kutsumukset, näkökulmat, palvelusvirat ja sukupolvet, ja teemme yhteistyötä ja yksimielisinä missiomme kaikilla tasoilla. Jumalan tahdon etsiminen ja päätösten tekeminen tiimeinä luo keskinäistä tilivelvollisuutta ja vaikuttaa positiivisesti ihmissuhteisiin, motivaatioon, vastuullisuuteen ja näyn omaksumiseen. (5. Moos. 32:30-31; 2. Aik. 17:7-9; Sananl. 15:22; Saar. 4:9-12; Mark. 6:7-13; Room. 12:3-10; 2. Kor. 1:24; Ef. 5:21; Filip. 2:1-2; 1. Piet. 4:8).

YWAM on kutsuttu elämäntyyliin, jossa harjoitetaan palvelevaa johtajuutta pikemmin kuin hierarkkista johtajuuteen. Palveleva johtaja kunnioittaa toisten lahjoja ja kutsumuksia ja valvoo heidän oikeuksiaan ja etujaan. Painotamme kuinka tärkeää on, että johtovastuussa olevat palvelevat niitä, joita johtavat, kuten Jeesus palveli opetuslapsiaan. (5. Moos. 10:12-13; Ps. 84:10; Jes. 42:1-4; Miik. 6:8; Mark. 10:42-45; Joh. 13:3-17; Room. 16:1-2; Gal. 5:13-14; Filip. 2:3-11; 1. Piet. 4:10-11).

YWAM on kutsuttu ensin tekemään itse ja sitten vasta opettamaan. Uskomme, että oma kokemus antaa auktoriteettia sanoillemme. Jumalan mielen mukainen luonne ja Jumalan kutsu ovat tärkeämpiä kuin yksilön lahjat, kyvyt ja asiantuntemus. (5. Moos. 4:5-8; Esra 7:10; Ps. 51:12-13; Ps. 119:17-18; Sananl. 1:1-4; Matt. 7:28-29; Apt. 1:1-2; Kol. 3:12-17; 2. Tim 4:1-5; 2. Piet. 1:5-10).

YWAM on sitoutunut panostamaan ihmissuhteisiin, kun elämme ja työskentelemme yhdessä. Tahdomme säilyttää keskinäisen yhteyden pyhitetyn elämän, toistemme tukemisen, läpinäkyvyyden, nöyryyden ja avoimen kommunikaation avulla, pikemminkin kuin rakenteiden ja sääntöjen varassa. (3. Moos. 19:18; Ps. 133:1-3; Sananl. 17:17; Sananl. 27:10; Joh. 13:34-35; Joh. 15:13-17; Joh. 17:20-23; Room. 13:8-10; 1. Joh. 1:7; 1. Joh. 4:7-12).

YWAM on kutsuttu arvostamaan jokaista yksilöä. Uskomme oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että kaikilla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet. Koska ihmiset on luotu Jumalan kuviksi, heillä on oma kutsumus ja ainutlaatuista annettavaa kaikissa kansakunnissa, ikäryhmissä ja tehtävissä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan Jumalan antamaa johtajuutta ja palvelustehtäviä niin miehillä kuin naisillakin. (1. Moos. 1:27; 3. Moos. 19:13-16; 5. Moos. 16:18-20; Ps. 139:13-16; Mark. 8:34-37; Apt. 10:34-35; Gal. 3:28; Ef. 6:5-9; Heb. 2:11-12; Jaak. 2:1-9).

YWAM tunnustaa Jumalaa palvelevien perheiden merkityksen lähetystyössä – ei siis vain isän ja/tai äidin. Myös yksinhuoltajaperheillä on paikka joukossamme. Kannustamme rakentamaan vahvoja, terveitä perheitä, joissa jokaisella jäsenellä on lähetyskutsu ja joissa kaikki jäsenet täydentävät lahjoillaan toinen toisiaan. Vaalimme ja kunnioitamme raamatullista näkemystä, että Jumalan tarkoitus on, että pyhä avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen. (1. Moos. 2:21-24; 1.Moos. 18:17-19; 5.Moos 6:6-7; Sananl. 5:15-23; Sananl. 31:10-31; Mal. 2:14-16; Matt. 19:3-9; 1. Kor. 7:1-16; 1. Tim. 3:2-5; Heb. 13:4).

YWAM on kutsuttu elämään riippuvaisena Jumalasta taloudellisen ylläpidon suhteen. Sekä yksilöille että yhteisölle Jumalan huolenpito välittyy etupäässä Hänen kansansa kautta. Koska Jumala on ollut meitä kohtaan antelias, tahdomme mekin olla. YWAMlaiset antavat itsensä, aikansa ja lahjansa Jumalalle lähetystyöhön odottamatta saavansa siitä korvausta. (1. Moos. 22:12-14; 2. Moos. 36:2-7; 4.Moos. 18:25-29; Mal. 3:8-12; Matt. 6:25-33; Luuk. 19:8-9; 2. Kor. 8:1-9:15; Filip. 4:10-20; Tiit. 3:14; 3. Joh. 5-8).

Vieraanvaraisuus on YWAM:ssa tärkeää. Vieraanvaraisuus ilmentää Jumalan luonnetta ja ihmisten arvoa. Uskomme, että on tärkeää avata sydämemme, kotimme ja toimipisteemme toinen toistemme, sekä vieraiden, köyhien että puutteenalaisten palvelemiseksi kunnioituksesta heitä kohtaan. Emme tee tätä siksi, että ”sosiaaliset käyttäytymissäännöt” niin vaativat, vaan osoittaaksemme anteliaisuutta. (1. Moos. 18:1-8; 2. Sam. 9:1-11; Ps. 68:5-6; Sananl. 22:9; Jes. 58:7; Matt. 25:31-46; Apt. 28:7-8; Room. 12:13; Heb. 13:1-3; 1. Piet. 4:9).

Uskomme, että kaikki mitä on, on olemassa koska Jumalaa kommunikoi. Siksi olemme sitoutuneen rehelliseen, paikkansapitävään, oikea-aikaiseen ja ymmärrettävään kommunikaatioon. Uskomme, että hyvä koomunikaatio on välttämätön edellytys, jotta voi muodostua vahvoja  ihmissuhteita, terveitä perheitä,  yhteisöjä ja tehokasta palvelutyötä. (1. Moos. 1:3-5; 4. Moos. 23:19; Sananl. 10:19; Sananl. 25:9-14; Sak. 8:16- 17; Matt. 5:33-37; Luuk. 4:16-22; Joh. 1:1-5; Kol. 4:6; Jaak. 3:1-18).

Perustajamme

Loren ja Darlene Cunningham ovat Youth With A Mission -liikkeen perustajat. Vuonna 1960 perustettu maailmanlaajuinen ”palveluorganisaatioiden liike” on toiminut jokaisessa maailman maassa.

Loren on myös YWAM:n University of the Nations -yliopiston perustaja. University of the Nations perustettiin vuonna 1978 ja sen koulutustarjonta käsittää yli 125 erilaista kurssia ja seminaaria.

Loren on vieraillut jokaisessa maailman maassa (mukaanlukien jokaisessa autonomisessa saarivaltiossa) ja seurannut maailmaa ja kansojen kehitystä aktiivisesti yli 50 vuoden ajan. Loren vierailee edelleen 30-40 maassa vuosittain ja tapaa matkoillaan sekä köyhimmistä köyhimpiä, että kuninkaita, presidenttejä ja liikemiehiä.

Loren on syntynyt Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Lorenin kirjoja on käännetty lähes 60 eri kielelle. Suomeksi on saatavilla Oletko se todella sinä, Jumala?, Luovutusvoitto, sekä Kirja joka muuttaa kansat.

Darlene on syntynyt Vancouverissa, Kanadassa ja myös hänen vanhempansa olivat pastoreita. Jo nuorena Darlene tiedosti haluavansa työskennellä evankeliumin viejänä. Nuoruuden haave toteutui, kun hän tapasi nuoren miehen nimeltä Loren Cunningham, jolla oli samanlaisia päämääriä elämässään. Mentyään Lorenin kanssa naimisiin vuonna 1963 Darlene auttoi miestään YWAM:n perustamisessa ja toiminnan pyörittämisessä alkutaipaleelta aina tähän päivään asti.

Nykyään Darlenen vastuualueena ovat johtajuuskoulutus ja uusien työmuotojen aloittaminen. Darlene haluaa tunnistaa ja kasvattaa johtajuustaitoja nuorissa, sekä auttaa heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Loren ja Darlene asuvat Havaijilla, Konan saarella, missä sijaitsee yksi YWAM:n pääkoulutuskeskuksista. He ovat edelleen myös osa YWAM:n kansainvälistä vanhimmistoa.

Historia