Tutustu meihin2023-06-02T15:31:16+03:00

MIKÄ ON YWAM FINLAND?

Tämä teksti käsittää YWAM:n tarkoituksen, keskeiset uskonkäsitykset ja perusarvot. Ne pohjautuvat ohjeisiin, joita Jumala on antanut YWAM:lle sen perustamisvuodesta (1960) lähtien. Dokumentin tarkoitus on välittää uusille sukupolville, mitä Jumala on meille teroittanut. Yhteinen päämäärä, uskonkäsitykset ja arvot ovat olleet, ja tulevat olemaan, kasvuamme ohjaavia periaatteita. Osa näistä periaatteista on yhteistä kaikille kristityille, toiset ovat tunnusomaisia YWAM:lle. Tehtävänkuvauksemme, uskonkäsityksemme ja arvomme muodostavat yhdessä YWAM-perheen ainutlaatuisen erityispiirteen – meidän “DNA:mme”. Niistä muodostuu se arvokas viitekehys, joka auttaa meitä määrittelemään keitä me olemme, miten elämme ja kuinka teemme päätöksiä.

YWAM:n tarkoitus

Youth With A Mission (YWAM) on kansainvälinen liike, jossa on kristittyjä eri kirkkokunnista. Se on omistautunut esittelemään Jeesuksen henkilökohtaisesti tälle sukupolvelle, mobilisoimaan mahdollisimman monia auttamaan tässä tehtävässä sekä kouluttamaan ja varustamaan uskovia, jotta he voisivat omalta osaltaan täyttää lähetyskäskyn. Jumalan valtakunnan kansalaisina meidät on kutsuttu rakastamaan, palvomaan ja olemaan kuuliaisia Herrallemme. Meidän tulee rakastaa ja palvella hänen ruumistaan, seurakuntaa, ja julistaa koko evankeliumi, koko ihmiselle, kaikkialla maailmassa.

Me uskomme, että Raamattu on Jumalan innoittama ja auktoritatiivinen sana. Se ilmoittaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika; että ihmiset ovat luodut Jumalan kuviksi; että Hän loi meidät saamaan ikuisen elämän Jeesuksen Kristuksen kautta; että vaikka kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, Jumala on avannut meille  pelastuksen Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta; että oikea vastauksemme Jumalan armoon on parannuksenteko, usko, rakkaus ja kuuliaisuus; että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden ja että Pyhän Hengen voima ilmenee meissä ja meidän kauttamme niin, että saatamme päätökseen Kristuksen viimeisen käskyn, ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark. 16:15, 33/38 käännös).

YWAM:n keskeiset uskonkäsitykset

Tunnustamme, että Raamattu Jumalan innoittama ja auktoritatiivinen Sana. Pyhän Hengen ohjauksessa Raamattu muodostaa absoluuttisen perusteen, jolla voimme arvioida jokaista elämänaluetta ja kaikkea palvelutyötä. Perustuen Jumalan Sanaan ja siihen, millainen hän on, ja kuinka hän on pelastanut meidät Jeesuksen sovitustyön kautta (Hänen kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa), teroitamme voimakkaasti, että meidän tulee vastata Jumalalle seuraavilla tavoilla:

  • Ylistys ja palvonta: Meidät on kutsuttu ylistämään ja palvomaan ainoastaan Jumalaa (2. Moos. 20:2-3; 5. Moos. 6:4-5; 2. Kun. 17:35-39; 1. Aik. 16:28-30; Neh. 8:2-10; Mark. 12:29-30; Room. 15:5-13; Juud. 24-25; Ilm. 5:6-14; Ilm. 19:5-8).
  • Pyhyys: Meidät on kutsuttu elämään pyhää ja vanhurskasta elämää, joka ilmentää Jumalan olemusta ja luonnetta (3. Moos. 19:1-2; Ps. 51:7-11; Jer. 18:1-11; Hes. 20:10-12; Sak. 13:9; Luuk. 1:68-75; Ef. 4:21-32; Tiit. 2:11-14; 1. Piet. 2:9,21-25; 1. Joh. 3:1-3).
  • Todistaminen: Meidät on kutsuttu kertomaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia niille, jotka eivät tunne Häntä (Ps. 78:1-7; Jes. 40:3-11; Miik. 4:1-2; Hab. 2:14; Luuk. 24:44-48; Apt. 2:32-26; Apt. 10:39-43; 1. Kor. 9:19-23; 2. Kor. 2:12-17; 1. Piet. 3:15-18).
  • Rukous: Meidät on kutsuttu esirukoukseen Jumalan sydämellä olevien ihmisten ja asioiden puolesta. Siihen sisältyy pahan vastustaminen sen kaikissa muodoissa (1. Moos. 18:20-33; 2. Moos. 32:1-16; Tuom. 3:9,15; 1. Kun. 8:22-61; Hes. 22:30-31; Hes. 33:1-11; Matt. 6:5-15; Matt. 9:36-38; Ef. 3:14-21; 2. Tess. 3:1-5).
  • Yhteys: Meidät on kutsuttu sitoutumaan Seurakuntaan – sekä hoivaavaan paikallisseurakuntaan että notkeaan ja moninkertaistuvaan seurakuntaan (2. Aik. 29:20-30; Ps. 22:25-28; Ps. 122:1-4; Jooel, 2:15-17; Matt. 18:19-20; Apt. 2:44-47; Apt. 4:32-35; 1. 14:26-40; Ef. 2:11-18; Heb. 10:23-25).
  • Palveleminen: Meidät on kutsuttu edistämään Jumalan valtakunnan päämääriä elämän jokaisella osa-alueella (5. 15:7-11; 5. Moos. 24:17-22; Ps. 112:4-9; Sanal. 11:10-11; Sak. 7:8-10; Matt. 5:14-16; 2. Tess. 3:13; Tiit. 3:4-8; Heb. 13:15-16; Jaak. 2:14-26).

YWAM:n perusarvot

YWAM on omistautunut Jumalan, Hänen olemuksensa, luonteensa ja toimintatapojensa tuntemiseen sellaisena kuin ne ovat ilmaistu Raamatussa, joka on innoitettu ja auktoritatiivinen Jumalan Sana. Tahdomme koko elämämme ja työmme kautta kuvastaa sitä kuka Jumala on. Luonnollinen seuraus Jumalan tuntemisesta ja Hänen yhteydessään elämisestä on halu kertoa Hänestä muillekin. (2 Kun 19:19, Job 42:5, Ps. 46:10, Ps. 103:7-13, Jer. 9:23-24, Hoos. 6:3, Joh. 17:3, Ef. 1:16-17, Filip. 3:7-11, 1. Joh. 2:4-6).

YWAM on kutsuttu tekemään Jumala tunnetuksi kaikkialla maailmassa, yhteiskunnan jokaisella osa-alueella, evankelioinnin, koulutuksen ja avustustyön kautta. Uskomme, että sielujen pelastumisen tulisi johtaa koko yhteiskunnan muuttumiseen. Tämän vuoksi tottelemme Jeesuksen käskyä tehdä kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen. (1. Aik. 16:24-27; Ps. 68:11; Ps. 71:15- 16; Ps. 145:4-7; Matt. 28:18-20; Mark. 16:15; Apt. 1:8; Apt. 13:1-4a; Room. 10:8-15; Room. 15:18-21).

YWAM on kutsuttu luomaan yhdessä Jumalan kanssa kuuntelemalla Häntä, rukoilemalla Hänen rukouksiaan ja noudattamalla Hänen käskyjään sekä suurissa että pienissä asioissa. Olemme riippuvaisia Hänen äänensä kuulemisesta olennaisena osana päätöksentekoprosessiamme niin yksilöinä, tiimeissä kuin suuremmissa yhteisissä kokoontumisissakin. (1. Sam. 3:7-10; 2. Aik. 15:2-4; Ps. 25:14; Jes. 6:8; Aam. 3:7; Luuk. 9:35; Joh. 10:1-5; Joh. 16:13-15; Heb. 3:7-8,15; Ilm. 2:7,11,17,27; 3:6,13,22).

YWAM on omistautunut Jeesuksen palvomiselle ja esirukoustehtävälle. Se on tärkeä osa päivittäistä elämäämme. Tiedostamme myös, että saatanan aikomus on tuhota Jumalan työ, ja siksi etsimme Jumalan voimaa ja Pyhää Henkeä, jotta vihollisen strategioiden toteutuminen yksilöiden ja kansakuntien elämässä estyisi. (1. Sam. 7:5; 2. Aik. 7:4; Ps. 84:1-8; Ps. 95:6-7; Ps. 100:1-5; Mark. 11:24-25; Apt. 1:14; Ef. 6:13-20; 1. Tess. 5:16-19; 1. Tim. 2:1-4).

YWAM on kutsuttu työskentelemään näyn ohjamana – vastaanottamaan Jumalalta tuoretta näkyä, vaalimaan sitä ja tekemään sille tilaa. Tuemme uusien palvelutehtävien aloittamista ja uusien menetelmien soveltamista. Tahdomme aina olla uudistusmielisiä, jotta sanomamme saavuttaisi ja olisi merkityksellinen jokaiselle sukupolvelle ja ihmisryhmälle ja jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Uskomme, että YWAM:n apostolinen kutsu edellyttää yhtäaikaisesti sekä hengellistä vanhemmuutta, vapautta Pyhässä Hengessä ja ihmissuhteita, jotka pohjautuvat Jumalan Sanaan. (4. Moos. 12:6; 1. Sam 12:16; Sanal. 29:18; Hes. 1:1; Hab. 2:2-3; Mark. 1:35-39; Luuk. 9:1-6; Apt. 16:9-10; Apt. 26:19; 2. Piet. 3:9-13).

YWAM on kutsuttu kannustamaan nuoria. Uskomme, että Jumala on varustanut ja kutsunut nuoria johtamaan niin näkyä kuin palvelutyötäkin. Olemme sitoutuneet arvostamaan, luottamaan, kouluttamaan ja tukemaan nuoria, antamaan heille tilaa ja vapauttamaan heitä palvelutyöhön. He eivät ole pelkästään seurakunnan tulevaisuus; he ovat tämän päivän seurakunta. Sitoudumme seuraamaan heitä sinne minne he Jumalan tahdon mukaisesti johtavat. (1. Sam 17:32-50; Saar. 4:13-14; Saar. 12:1-7; Jer. 1:5-10; Dan. 1:17-20; Joel 2:28; Joh. 6:9; Apt. 16:1-5; 1. Tim. 4:12-16; 1. Joh. 2:12-14).

YWAM on Kristuskeskeinen ja uskonvarainen globaali vapaaehtoisliikehdintä, jota yhdistävät jaettu näky, uskonkäsitykset, perusarvot ja ihmissuhteet. YWAM:lla ei ole keskushallintoa. Jokaisella työmuodolla on etuoikeus ja hengellinen velvollisuus rakentaa ja ylläpitää terveitä suhteita asianmukaisten auktoriteettien ja vanhimpien kanssa (2. Moos. 18:13-26; 4. Moos 1:16-19; 4. Moos. 11:16-17,24-30; 5. Moos. 29:10-13; Joos. 23:1-24:28; Apt 14:23; Apt 15:1-31; 1. Kor. 3:4-11; Tiit. 1:5-9; Heb. 13:7,17).

YWAM on kansainvälinen ja tunnustuskuntiin sitoutumaton yhteiskristillinen liike niin maailmanlaajuisesti kuin paikallistasolla. Uskomme, että etninen, kielien ja seurakuntataustojen monimuotoisuus, samoin kuin kulttuurien positiiviset piirteet ovat myönteisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat liikkeemme terveyteen ja kasvuun. (1. Moos. 12:1-4; 1. Moos 26:2-5; Ps. 57:9-10; Jer. 32:27; Dan. 7:13-14; Apt. 20:4; 1. Kor. 12:12-31; Ef. 4:1-16; Kol. 3:11; Ilm. 7:9).

YWAM on kutsuttu rakentumaan raamatullisen maailmankuvan perustalle. Uskomme, että Raamattu – oppikirja kaikkeen elämän kuuluvaan – tekee selkeän eron hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä. Elämän käytännöllinen, jokapäiväinen puoli, ei ole vähemmän hengellistä kuin hengellisen palvelutehtävän suorittaminen. Kaikki, mikä tehdään kuuliaisuudesta Jumalalle, on hengellistä. Tahdomme kunnioittaa Jumalaa kaikella, mitä teemme, varustaa ja lähettää Jumalan miehiä ja naisia palvelemaan ja vaikuttamaan yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. (5. Moos. 8:1-3; 5. Moos. 32:45-47; 2. Kun. 22:8; Ps. 19:7-11; Luuk. 8:21; Joh. 8:31-32; Filip. 4:8-9; 2. Tim. 3:16-17; Heb. 4:12-13; Jaak. 4:17).

YWAM on kutsuttu toimimaan tiimeissä kaikissa tehtävissä ja jokaisella johtajuuden tasolla. Uskomme, että tuloksena on viisautta ja turvallisuutta, kun yhdistämme kaikki toisiaan täydentävät lahjat, erilaiset kutsumukset, näkökulmat, palvelusvirat ja sukupolvet, ja teemme yhteistyötä ja yksimielisinä missiomme kaikilla tasoilla. Jumalan tahdon etsiminen ja päätösten tekeminen tiimeinä luo keskinäistä tilivelvollisuutta ja vaikuttaa positiivisesti ihmissuhteisiin, motivaatioon, vastuullisuuteen ja näyn omaksumiseen. (5. Moos. 32:30-31; 2. Aik. 17:7-9; Sananl. 15:22; Saar. 4:9-12; Mark. 6:7-13; Room. 12:3-10; 2. Kor. 1:24; Ef. 5:21; Filip. 2:1-2; 1. Piet. 4:8).

YWAM on kutsuttu elämäntyyliin, jossa harjoitetaan palvelevaa johtajuutta pikemmin kuin hierarkkista johtajuuteen. Palveleva johtaja kunnioittaa toisten lahjoja ja kutsumuksia ja valvoo heidän oikeuksiaan ja etujaan. Painotamme kuinka tärkeää on, että johtovastuussa olevat palvelevat niitä, joita johtavat, kuten Jeesus palveli opetuslapsiaan. (5. Moos. 10:12-13; Ps. 84:10; Jes. 42:1-4; Miik. 6:8; Mark. 10:42-45; Joh. 13:3-17; Room. 16:1-2; Gal. 5:13-14; Filip. 2:3-11; 1. Piet. 4:10-11).

YWAM on kutsuttu ensin tekemään itse ja sitten vasta opettamaan. Uskomme, että oma kokemus antaa auktoriteettia sanoillemme. Jumalan mielen mukainen luonne ja Jumalan kutsu ovat tärkeämpiä kuin yksilön lahjat, kyvyt ja asiantuntemus. (5. Moos. 4:5-8; Esra 7:10; Ps. 51:12-13; Ps. 119:17-18; Sananl. 1:1-4; Matt. 7:28-29; Apt. 1:1-2; Kol. 3:12-17; 2. Tim 4:1-5; 2. Piet. 1:5-10).

YWAM on sitoutunut panostamaan ihmissuhteisiin, kun elämme ja työskentelemme yhdessä. Tahdomme säilyttää keskinäisen yhteyden pyhitetyn elämän, toistemme tukemisen, läpinäkyvyyden, nöyryyden ja avoimen kommunikaation avulla, pikemminkin kuin rakenteiden ja sääntöjen varassa. (3. Moos. 19:18; Ps. 133:1-3; Sananl. 17:17; Sananl. 27:10; Joh. 13:34-35; Joh. 15:13-17; Joh. 17:20-23; Room. 13:8-10; 1. Joh. 1:7; 1. Joh. 4:7-12).

YWAM on kutsuttu arvostamaan jokaista yksilöä. Uskomme oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että kaikilla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet. Koska ihmiset on luotu Jumalan kuviksi, heillä on oma kutsumus ja ainutlaatuista annettavaa kaikissa kansakunnissa, ikäryhmissä ja tehtävissä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan Jumalan antamaa johtajuutta ja palvelustehtäviä niin miehillä kuin naisillakin. (1. Moos. 1:27; 3. Moos. 19:13-16; 5. Moos. 16:18-20; Ps. 139:13-16; Mark. 8:34-37; Apt. 10:34-35; Gal. 3:28; Ef. 6:5-9; Heb. 2:11-12; Jaak. 2:1-9).

YWAM tunnustaa Jumalaa palvelevien perheiden merkityksen lähetystyössä – ei siis vain isän ja/tai äidin. Myös yksinhuoltajaperheillä on paikka joukossamme. Kannustamme rakentamaan vahvoja, terveitä perheitä, joissa jokaisella jäsenellä on lähetyskutsu ja joissa kaikki jäsenet täydentävät lahjoillaan toinen toisiaan. Vaalimme ja kunnioitamme raamatullista näkemystä, että Jumalan tarkoitus on, että pyhä avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen. (1. Moos. 2:21-24; 1.Moos. 18:17-19; 5.Moos 6:6-7; Sananl. 5:15-23; Sananl. 31:10-31; Mal. 2:14-16; Matt. 19:3-9; 1. Kor. 7:1-16; 1. Tim. 3:2-5; Heb. 13:4).

YWAM on kutsuttu elämään riippuvaisena Jumalasta taloudellisen ylläpidon suhteen. Sekä yksilöille että yhteisölle Jumalan huolenpito välittyy etupäässä Hänen kansansa kautta. Koska Jumala on ollut meitä kohtaan antelias, tahdomme mekin olla. YWAMlaiset antavat itsensä, aikansa ja lahjansa Jumalalle lähetystyöhön odottamatta saavansa siitä korvausta. (1. Moos. 22:12-14; 2. Moos. 36:2-7; 4.Moos. 18:25-29; Mal. 3:8-12; Matt. 6:25-33; Luuk. 19:8-9; 2. Kor. 8:1-9:15; Filip. 4:10-20; Tiit. 3:14; 3. Joh. 5-8).

Vieraanvaraisuus on YWAM:ssa tärkeää. Vieraanvaraisuus ilmentää Jumalan luonnetta ja ihmisten arvoa. Uskomme, että on tärkeää avata sydämemme, kotimme ja toimipisteemme toinen toistemme, sekä vieraiden, köyhien että puutteenalaisten palvelemiseksi kunnioituksesta heitä kohtaan. Emme tee tätä siksi, että ”sosiaaliset käyttäytymissäännöt” niin vaativat, vaan osoittaaksemme anteliaisuutta. (1. Moos. 18:1-8; 2. Sam. 9:1-11; Ps. 68:5-6; Sananl. 22:9; Jes. 58:7; Matt. 25:31-46; Apt. 28:7-8; Room. 12:13; Heb. 13:1-3; 1. Piet. 4:9).

Uskomme, että kaikki mitä on, on olemassa koska Jumalaa kommunikoi. Siksi olemme sitoutuneen rehelliseen, paikkansapitävään, oikea-aikaiseen ja ymmärrettävään kommunikaatioon. Uskomme, että hyvä koomunikaatio on välttämätön edellytys, jotta voi muodostua vahvoja  ihmissuhteita, terveitä perheitä,  yhteisöjä ja tehokasta palvelutyötä. (1. Moos. 1:3-5; 4. Moos. 23:19; Sananl. 10:19; Sananl. 25:9-14; Sak. 8:16- 17; Matt. 5:33-37; Luuk. 4:16-22; Joh. 1:1-5; Kol. 4:6; Jaak. 3:1-18).

Perustajamme

Loren ja Darlene Cunningham ovat Youth With A Mission -liikkeen perustajat. Vuonna 1960 perustettu maailmanlaajuinen ”palveluorganisaatioiden liike” on toiminut jokaisessa maailman maassa.

Loren on myös YWAM:n University of the Nations -yliopiston perustaja. University of the Nations perustettiin vuonna 1978 ja sen koulutustarjonta käsittää yli 125 erilaista kurssia ja seminaaria.

Loren on vieraillut jokaisessa maailman maassa (mukaanlukien jokaisessa autonomisessa saarivaltiossa) ja seurannut maailmaa ja kansojen kehitystä aktiivisesti yli 50 vuoden ajan. Loren vierailee edelleen 30-40 maassa vuosittain ja tapaa matkoillaan sekä köyhimmistä köyhimpiä, että kuninkaita, presidenttejä ja liikemiehiä.

Loren on syntynyt Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Lorenin kirjoja on käännetty lähes 60 eri kielelle. Suomeksi on saatavilla Oletko se todella sinä, Jumala?, Luovutusvoitto, sekä Kirja joka muuttaa kansat.

Darlene on syntynyt Vancouverissa, Kanadassa ja myös hänen vanhempansa olivat pastoreita. Jo nuorena Darlene tiedosti haluavansa työskennellä evankeliumin viejänä. Nuoruuden haave toteutui, kun hän tapasi nuoren miehen nimeltä Loren Cunningham, jolla oli samanlaisia päämääriä elämässään. Mentyään Lorenin kanssa naimisiin vuonna 1963 Darlene auttoi miestään YWAM:n perustamisessa ja toiminnan pyörittämisessä alkutaipaleelta aina tähän päivään asti.

Nykyään Darlenen vastuualueena ovat johtajuuskoulutus ja uusien työmuotojen aloittaminen. Darlene haluaa tunnistaa ja kasvattaa johtajuustaitoja nuorissa, sekä auttaa heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Loren ja Darlene asuvat Havaijilla, Konan saarella, missä sijaitsee yksi YWAM:n pääkoulutuskeskuksista. He ovat edelleen myös osa YWAM:n kansainvälistä vanhimmistoa.

Historia

loren-1Loren ja Darlene Cunningham ovat Youth With A Mission -liikkeen perustajat. Vuonna 1960 perustettu maailmanlaajuinen ”palveluorganisaatioiden liike” on toiminut jokaisessa maailman maassa.

Loren on myös YWAM:n University of the Nations -yliopiston perustaja. University of the Nations perustettiin vuonna 1978 ja sen koulutustarjonta käsittää yli 125 erilaista kurssia ja seminaaria.

Loren on vieraillut jokaisessa maailman maassa (mukaanlukien jokaisessa autonomisessa saarivaltiossa) ja seurannut maailmaa ja kansojen kehitystä aktiivisesti yli 50 vuoden ajan. Loren vierailee edelleen 30-40 maassa vuosittain ja tapaa matkoillaan sekä köyhimmistä köyhimpiä, että kuninkaita, presidenttejä ja liikemiehiä.

Loren on syntynyt Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Lorenin kirjoja on käännetty lähes 60 eri kielelle. Suomeksi on saatavilla Oletko se todella sinä, Jumala?, Luovutusvoitto, sekä Kirja joka muuttaa kansat.

Darlene on syntynyt Vancouverissa, Kanadassa ja myös hänen vanhempansa olivat pastoreita. Jo nuorena Darlene tiedosti haluavansa työskennellä evankeliumin viejänä. Nuoruuden haave toteutui, kun hän tapasi nuoren miehen nimeltä Loren Cunningham, jolla oli samanlaisia päämääriä elämässään. Mentyään Lorenin kanssa naimisiin vuonna 1963 Darlene auttoi miestään YWAM:n perustamisessa ja toiminnan pyörittämisessä alkutaipaleelta aina tähän päivään asti.

Nykyään Darlenen vastuualueena ovat johtajuuskoulutus ja uusien työmuotojen aloittaminen. Darlene haluaa tunnistaa ja kasvattaa johtajuustaitoja nuorissa, sekä auttaa heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Loren ja Darlene asuvat Havaijilla, Konan saarella, missä sijaitsee yksi YWAM:n pääkoulutuskeskuksista. He ovat edelleen myös osa YWAM:n kansainvälistä vanhimmistoa.

Youth With A Mission on erilaisten ihmisten ja monenlaisten työmuotojen perhemäinen verkosto. Jokainen YWAM:n toimipiste ja työmuoto toimii varsin itsenäisesti. Toimipisteitä järjestöllä on kansainvälisesti yli 1100, yli 180 maassa.

Yli 20 000 työntekijän organisaation hallinnoiminen ei ole aivan yksinkertaista. YWAM:n rakenne on hajautettu, eikä YWAM:lla ei ole selkeää kansainvälistä johtokeskusta. Viime vuosina johtajuusrakennetta on joka tasolla kehitetty yhä selkeämmin tiimijohtajuuden suuntaan. Tiimeissä toimiminen onkin eräs YWAM:n arvoista.

Käytännössä jokainen YWAM:n toimipiste ja työmuoto toimii varsin itsenäisesti ja on vastuussa koulutusohjelmien toteuttamisesta, lähetysmatkojen järjestämisestä, henkilökunnan rekrytoinnista, omasta rahoituksestaan ja työkohteistaan. Uusia työmuotoja syntyy nopeasti ja niitä on jo niin paljon, että kaikesta olisi mahdoton kertoa tässä… YWAM:n toiminta on vahvasti kansainvälistä ja monikulttuurista. Nykyään noin puolet järjestön työntekijöistä on kotoisin kolmannen maailman maista.

YWAM on kaikilla tasoilla vapaaehtoisjärjestö, jonka työntekijät eivät saa työstään palkkaa vaan ovat itse vastuussa oman toimeentulonsa järjestämisestä. Tämä periaate toteutuu jokaisen työntekijän kohdalla, alkaen järjestön perustajista, Loren ja Darlene Cunninghamista.  Käytännössä työntekijät saavat tukea seurakunnilta, ystäviltään, jne.

YWAM:n henkilökunta on keski-iältään varsin nuorta. Yksi YWAM:n arvoista onkin nuorten kannustaminen ja varustaminen johtajuuteen. Monet työskentelevät YWAM:n työyhteydessä vain lyhyen aikaa, mutta toiset koko elämänsä! YWAM-järjestön tarkoitus on olla Jumalan valtakunnan työkalu.

YWAM:n toimipisteitä ja työntekijöitä yhdistää:

  • Jokainen pysyvä henkilökunnan jäsen on suorittanut YWAM:n opetuslapseuskoulun (DTS)
  • Tunnuslause ”Tunne Jumala ja tee hänet tunnetuksi” (Jes.6:8, Mat.28:18-20, Kol.1:10)
  • YWAM:n arvot, tarkoitus ja näky
  • Kolme tärkeintä työmuotoa: evankeliointi (Room.10:14-15), avustustyö (Matt.5, Ef. 2:10) ja koulutus (Mark.16:15)

YWAM:n toimipisteet ja työmuodot ovat keskenään yhteydessä ja alisteisia kansallisten ja alueellisten johtajuustiimien alle. YWAM:n kansainvälistä johtotiimiä kutsutaan nykyään kansainväliseksi vanhimmistoksi (Global Eldership).

University of the Nations -yliopisto koordinoi ja tukee YWAM:n koulutustoimintaa. University of the Nations -yliopistossa on mahdollista suorittaa myös akateeminen loppututkinto useilta aloilta.

Alta löydät lisää tietoa…

University of the Nations Tietoa2018-02-22T13:19:29+02:00

Youth With A Mission tarjoaa koulutusta lähes 400 toimipisteessä, yli sadassa maassa. YWAM:n kansainvälinen yliopisto on nimeltään University of the Nations, eli UofN. UofN toimii maailmanlaajuisena koulutusverkostona, jossa on kahdeksan tiedekuntaa ja hyvin monipuolinen kurssitarjonta.

UofN tarjoaa koulutusta taiteiden, seurakuntatyön, viestinnän, terveydenhuollon,  sosiaalisen työn, tieteen ja teknologian parissa. Yliopiston toimintaperiaatteena on yhdistää luokkahuoneoppiminen käytännölliseen harjoitteluun. University of the Nations -yliopiston oppilaat tulevat kaikkialta maailmasta, ja useimmat koulut ovat kaksikielisiä. Seitsemän suuremman UofN-kampuksen lisäksi UofN:n kursseja järjestetään lähes 400:ssa YWAM:n toimipisteessä.

Suurin osa Euroopan ja Pohjois-Amerikan vanhimmista yliopistoista on alun perin perustettu seurakuntien aloitteesta, kouluttamaan palvelijoita seurakuntiin ja koko yhteiskuntaan! Samalla tavoin UofN:n tarkoituksena on kasvattaa johtajia palvelemaan kaikkia kansoja, joko seurakunnan parissa tai millä tahansa muulla yhteiskunnan aluella. Opetuslapseutuminen, luonteen kasvu ja vahvistuminen suhteessa Jumalaan on tärkeä osa UofN:n koulutusta ja kulkee muun oppimisen rinnalla.

Edellytyksenä toisen asteen UofN -kurssille osallistumiselle tai tutkinnon suorittamiselle on ensin suorittaa hyväksytysti YWAM:n Opetuslapseuskoulu (DTS). UofN:n kotisivuilta www.uofn.edu löydät lukuisia koulutusmahdollisuuksia! Voit kysyä lisää tietoa suoraan kurssia järjestävästä toimipisteestä.

Huomautus: Kaikki YWAM:n puitteissa järjestettävät koulutukset eivät ole rekisteröityjä UofN:n kursseja, eikä niistä niin ollen saa myöskään UofN:n opintopisteistä. Tämä kannattaa huomioida mikäli suunnittelet tutkinnon suorittamista UofN:n kautta. Tarkista UofN:n rekisteröimät kurssit (myös DTS) osoitteesta www.uofn.edu.

Perusarvot2018-02-22T13:19:29+02:00

University of the Nations (UofN) on perustettu raamatullisille periaatteille täyttämään sen tehtävää kansojen opetuslapseuttamisessa Jeesuksen käskyn mukaan, kouluttaen miehiä ja naisia hengellisesti, kulttuurillisesti, älyllisesti ja ammatillisesti, sekä inspiroiden heitä käyttämään Jumalan antamia kykyjä välittämään ja jakamaan evankeliumi kaikille kansoille.

Avaten maailman sekä luokkahuoneessa että palvelutehtävistä käsin, UofN osallistuu kristittyjen miesten ja naisten kouluttamiseen ja kehittämiseen, jotta he voisivat jakaa evankeliumia ja opettaa ihmisiä. Erityistä huomiota kiinnitetään kansoihin, kaupunkeihin ja ihmisryhmiin, jotka ovat olleet suljettuna kuulemaan evankeliumia. Yhdessä paketissa palveleminen, evankelioiminen, fyysisten tarpeiden hoitaminen ja oikeudenmukaisuuden turvaaminen tuodaan esille raamatullisesti ja käytännöllisesti.

Yliopisto pyrkii avartamaan evankelioimisen laajuutta kouluttamalla oppilaita palvelemaan kaikilla yhteiskuntatasoilla, kaikissa kansakunnissa, toteuttaen Jeesuksen sanat: ”Te olette maailman suola ja valo”. Opetamme oppilaat katselemaan maailmaa Raamatun mukaisesti, sen valossa ja sen antaman viisauden kautta, tuoden totuuden kaikille elämän alueille, valmistaen näin oppilaat menemään kaikkiin kansakuntiin, kukin palvelemaan omalla tavallaan.

UofN:n lähtökohta opetukselle on toisen Pietarin kirjeen 1:5-8, joka kehottaa kehittämään jumalallista laatua ja uskoa: moraalista erinomaisuutta, tietämystä, itsehillintää, pitkäjänteisyyttä, jumalallisuutta, veljellistä hyväntahtoisuutta, ja rakkautta. Tämän luvun kehotusta pyritään toteuttamaan oppitunneilla, työtehtävissä, henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, ja päivittäisissä arkiaskareissa aina koulutuksen alkamisesta läpi jokaisen kurssin.

Samalla kun yliopisto pyrkii tehokkaaseen koulutukseen, se myös rakentaa ja ohjaa Jumalan tuntemiseen ja Hänen tahtonsa etsimiseen. Rukoileminen ja ylistäminen ovat olennainen osa jokaista kurssimuotoa. Sekä oppilaiden että henkilökunnan keskinäisissä ihmissuhteissa eletään Jumalan mielen mukaisella tavalla anteeksi antaen, avoimesti, katuvasti, kunnioittaen jokaisen henkilön kykyjä ja lahjoja yksilöinä, yhdessä, tiimissä, vieraanvaraisuudessa, palvelevassa johtajuudessa ja toinen toisensa rakastamisessa Jeesuksen käskyn mukaan.

Jokaisella kurssilla, jokaisessa yliopiston toimipaikassa, pyritään moninkertaistamaan työn teho ja palvelemalla lisäämään lähetystyömahdollisuuksia, työvoimaa ja resursseja. Kansainvälisen toiminnan ansiosta kurssit mahdollistavat monikulttuurisen koulutuksen ja erityiset suuntautumisvaihtoehdot, sekä mahdollistavat käytännön harjoittelun. Kenttäjakso vieraaseen kulttuuriympäristöön toteutetaan jokaisen yliopisto-oppilaan kohdalla.

Historia2018-02-22T13:19:26+02:00

Kahdeksantoista vuotta YWAM:n perustamisen jälkeen perustettiin Pacific & Asia Christian University (PACU – vapaasti suom. Tyynenmeren & Aasian Kristillinen Yliopisto) Konan saarelle, Havaijille, Yhdysvaltoihin. PACU perustettiin kouluttamaan opiskelijoita evankeliumin levittämiseen kaikkialle yhteiskunnan rakenteisiin maailmanlaajuisesti. Suunnitelma oli perustaa seitsemän keskusta ja useita pienempiä yksiköitä kouluttamaan ja opettamaan oppilaita eri aihealueilla. Parasta toimintatapaa suunnittelemaan ja kehittämään valittiin tiimi, joka rakensi yliopiston opintosuunnitelman. Kouluja perustettiin nopeaan tahtiin monissa maissa kuudella mantereella. Monet näistä kouluista olivat yhteistyössä PACU:n kanssa. Tästä syystä nimi PACU ei enää vastannut ja kuvannut maailmanlaajuista toimintaa, jonka seurauksena päätettiin uudeksi nimeksi ottaa University of the Nations vuonna 1988. Virallisesti uusi nimi otettiin käyttöön kesäkuun toinen päivä vuonna 1989.

UofN on kansainvälisesti ainutlaatuinen lähetystyöntekijöiden koulutuksen laajuudessaan, järjestäen koulutusta yli 140 maassa kaikissa maanosissa. Johtuen todella erilaisista opintokokonaisuuksista eri maiden välillä, UofN ei ole vielä pyrkinyt saamaan minkään tietyn maan hyväksymää opintokokonaisuutta. UofN:n koulutusjärjestelmän sisältö vastaa läheisesti niihin tarpeisiin, mitä kristityt tarvitsevat omassa työympäristössään. Kurssit vaativat todellista sitoutumista ja ahkeruutta, ja niiden opettajat ovat erikoistuneet opettamaansa aiheeseen työskentelemällä aiheen parissa kehittäen ja rakentaen kokonaisuuksia. UofN kurssien henkilökunta on korkealuokkaista ja sitoutunutta yhteisen päämäärän saavuttamiseen.

Koulutusstrategia2018-02-22T13:19:27+02:00

UofN on ainutlaatuinen. Se on maailmanlaajuinen, monikulttuurillinen ja mukautuva. Noin 15,000 oppilasta joka vuosi suorittaa yhden tai useamman rekisteröidyn kurssin. Kursseja järjestetään 60:lla eri kielellä yli 400 koulutuspaikassa. Koulutuksemme yhdistää elementtejä sekä muodollisesta että epämuodollisesta tavasta opettaa, sekä opettaa tuomaan kunniaa Jumalalle kaikella mitä teemme.

Aikoinaan yliopistot syntyivät kirkkojen työmuotoina, kouluttaen johtajia seurakunnille ja yhteiskunnalle. Samalla tavalla UofN pyrkii kouluttamaan johtajia, jotka ovat kaikkialta maailmasta ja menevät kaikkialle maailmaan, palvelemaan seurakuntaa tai yhteiskuntaa. UofN rohkaisee ihmisiä suorittamaan tarvitsemiaan opintoja, jotta he voisivat olla vaikuttamassa omalla paikallaan tarvittavalla tavalla. Mikä tahansa työskentelytapa jokaisen yksilön kohdalla onkin kyseessä, niitä yhdistää yhteinen päämäärä elää kuuliaisena Jeesuksen sanoille mennä ja tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Tämä on keskeinen motivaatiotekijä koulujen, seminaarien ja konferenssien järjestämisessä. Jotkin avaintekijöistä tämän päämäärän saavuttamisessa on selitettyinä myöhemmin.

Modulaarikoulutus2018-02-22T13:19:28+02:00

UofN on kehittänyt modulaarisen lähestymistavan koulutukseen. Modulaarinen systeemi parantaa oppimista mahdollistamalla oppilaille intensiivisen ja keskittyneen ajan jokaiseen oppiaineeseen. Tyypillisesti vierailevat opettajat viettävät kokonaisen viikon, tai kaksi, opettaen omaa erikoisalaansa, mikä mahdollistaa oppilaille täydellisen keskittymisen kyseiseen aiheeseen kerrallaan. Keskitetty opiskelu yhteen aiheeseen kerrallaan valmistaa oppilaat ottamaan vastaan ne haasteet, jotka kohtaavat heitä kenttäjaksolla.

Toinen suuri etu, joka tulee modulaarisesta koulutuksesta, on liikkumisen vapaus, jonka se suo oppilaille ja tiedekunnalle. Esimerkiksi kommunikointia opiskeleva oppilas voi opiskella Kommunikoinnin peruskurssin ja Valokuvauskurssin yhdellä UofN Campuksella sekä suorittaa Valokuvauskurssia seuraavan kenttäjakson. Tämän jälkeen hän voi valita suorittaa Videokuvaus- ja Graafisen suunnittelun-kurssit jossain muissa UofN toimipisteissä täysin eri maissa. Oppilas ei ainoastaan suorita akateemista tutkintoa, vaan saa siinä sivussa korvaamatonta kokemusta työskennellä ja elää vieraiden kulttuurien keskellä. Nämä kokemukset antavat laajemman ymmärryksen maailman tilanteesta, ja siitä kuinka oppilaan kyvyt ja lahjat voisivat olla parhaalla tavalla hyödyksi kaikille kansoille. UofN:n oppilaiden vapaus liikkua mahdollistaa myös ystävyyssuhteiden rakentumisen ihmisiin vieraista kulttuureista ja maista, luoden kansainvälisen ystävien verkoston.

Modulaarinen systeemi mahdollistaa erilaiset oppimistavat. Yleiset toimintatavat aihealueen ympärillä voidaan paljastaa ensimmäisenä ja erityiset yksityiskohtaiset alueet esitellään tarvittaessa, kun rakennetaan työskentely tapoja ja kykyjä kyseiseen aihealueeseen. Tällä tavalla oppilaat menevät syvemmälle ja syvemmälle yksityiskohtiin tarpeensa mukaan, mutta nämä pysyvät aina omissa asiayhteyksissään. Tämä oppimistapa on todistetusti erittäin tehokas ja oppilaita motivoiva, koska heille annetaan kaikki tarpeellinen informaatio koko kurssin tarkoituksesta.

Opitaan Tekemällä2018-02-22T13:19:29+02:00

Intensiiviset koulutusohjelmat, jotka vaativat yhteistyötä ja asioiden jakamista muiden oppilaiden kanssa, sekä välittömästi luentojaksoa seuraava opitun käytäntöön pistävä kenttäjakso, ovat mahdollistamassa tavan oppia asiat tekemällä niitä käytännössä. Tutkiminen ja kehittyminen ovat tärkeitä perustarpeita yliopistolle ja ovat suuressa roolissa evankelioimisen yhdistämisessä ihmisten tarpeisiin.
Tässä esimerkkejä:

•    Ravintolähteet
•    Yhdyskuntarakenne
•    Sairaanhoitoteknologia
•    Hallinto- ja yritys-suhteet
•    Informaatioteknologia (IT)
•    Ympäristötiede ja luonnosta huolehtiminen
•    Perhesuhteet

Elä ja Opi-koulutus2018-02-22T13:19:25+02:00

Opi elämällä filosofia rakentuu ajatukselle luoda yhteisö, jossa oppilaat, henkilökunta ja opettajat elävät, syövät ja opiskelevat tiiviissä yhteydessä, ja tällä tavalla maksimoidaan oppimismahdollisuudet ja tilanteet. Jeesus eli näin opetuslapsiensa kanssa. Toinen samanlainen raamatullinen esimerkki löytyy Vanhasta testamentista, profeettojen koulutuksesta. Nämä koulut luovat yhteisten arvojen yhteisön, jossa ”oppilas” ja ”tiedekunta” oppivat yhdessä ja pyrkivät tavoittamaan muita tuomaan muutosta sekä yksilöihin sekä yhteiskuntaan.

Me uskomme, että paras tapa oppia on ihmissuhteiden kautta. Painotus on vahvasti turvallisella ilmapiirillä, joka syntyy oppilaiden ja henkilökunnan toimivista suhteista, ja tätä kautta saavutetaan optimaalinen oppimiskokemus. Vapaamuotoinen oppiminen tapahtuu normaalin elämän keskellä, syvien ihmissuhteiden kautta, oppien elämällä normaalia elämää. Epämuodollinen oppiminen tapahtuu monilla tavoilla, mutta selkein esimerkki on työharjoittelu tai kenttäjakso, jossa kohdataan todellisen elämän ja työn haasteet. Muodollinen koulutus on sitä systemaattisesti suunniteltujen konseptien ja esitetyn informaation jakamista, joka tapahtuu tyypillisesti luokkahuoneessa tai kentällä. Kaikilla näillä opetustavoilla oppilasta rohkaistaan etsimään Jumalan tahtoa omaan elämäänsä.

UofN:n opi elämällä -kokonaisuus on prosessi, jossa oppilas oppii elämällä yhteisön keskellä. Se perustuu raamatulliseen periaatteeseen, jossa kristityt yhdessä pyrkivät saavuttamaan yhteisen päämäärän. Tästä syystä tiimityöskentelyllä on iso rooli koulutuksessa. Oppilaita opetetaan usein tiimeissä, kuten lääkintä- ja kriisiaputiimeissä, tuotanto- ja tutkintatiimeissä, tai matkustettaessa yhdessä tiimissä, joka esiintyy ympäri maailman. Tiimityöskentely opettaa jakamaan asiat ja elannon, ideat ja taidot, sekä toimimaan yhdessä hyödyntäen toinen toisensa lahjoja. Monipuolinen toiminta ja yhdessä tekeminen antaa ihmissuhteille mahdollisuuden kehittyä henkilökunnan ja oppilaiden välillä.

Opettajat2018-02-22T13:19:28+02:00

Johtuen modulaarisesta systeemistä, oppilaat hyötyvät tiedollisesti ja taidollisesti sekä vakituisista että vierailevista opettajista, joilla on samat arvot kuin koko järjestelmällä. Vierailevat opettajat tulevat opettamaan viikoksi tai kahdeksi omasta erikoisalastaan. Jotkut toimivat opettajina muissa toimipisteissä tai yliopistoissa, toiset ovat kirjailijoita, pappeja, lähetystyöntekijöitä, tiedemiehiä tai muita ammattilaisia. He ovat tunnettuja kansallisesti tai kansainvälisesti omalla erikoisalallaan, ja tuovat mukanaan rikkautta ja vaihtelua normaaliin koulu-elämään. Vierailevien opettajien ansiosta koulujen laatu ei ole kiinni yksittäisestä opettajasta, vaan monista erikoistuneista opettajista yhdessä. Lisäksi vierailevat opettajat ovat oppilaiden käytössä henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan.

Henkilökunta2018-02-22T13:19:26+02:00

UofN:n koulut ovat koulun johtajien ja henkilökunnan järjestämiä kouluja. Koulun johtaja järjestää vierailevien opettajien aikataulutuksen, yleensä opettaa myös itse jostakin aiheesta, sekä työskentelee läheisesti henkilökunnan kanssa kouluttaen heitä olemaan johtajina tulevaisuudessa. He eivät ainoastaan tuo jatkuvuutta ja yhteyttä kouluun, vaan myös pyrkivät rakentamaan korkean tason yhteyden oppilaiden ja henkilökunnan välille. Koulun henkilökunta järjestää toimintaa ja tehtäviä oppilaille, tapaa oppilaita kahden kesken ja arvioi oppilaiden oppimista.

Youth With A Mission -lähetysjärjestön historiaan voit tutustua englanniksi järjestön kansainvälisiltä sivuilta

YWAMin historia Suomessa:

Suomessa YWAMin toiminta lähti liikkeelle, kun viisi australiansuomalaista nuorta saapui kesäksi 1972 Suomeen haastamaan nuoria olympiakisa-aktioon Müncheniin. Toiminta lähti reippaasti liikkeelle ja jo seuraavana vuonna järjestön perustaja Loren Cunningham vieraili Suomessa.

Ensimmäinen kesäpalvelu -73 kokosi jo yli 150 nuorta palvelemaan ympäri maata. Tanskassa järjestettyyn evankeliointikouluun (DTS:n edeltäjä) osallistui n. 20 suomalaista.

Toimintaa alettiin kutsua nimellä Lähetysnuoret. Alusta asti keskeisimpiä työmuotoja olivat evankelioimistyö, vaikeuksiin joutuneiden nuorten auttaminen, sekä koulutus. Vuonna 1974 Lähetysnuorten työpisteeksi vuokrattiin Linnunlaulun huvila Töölönlahden rannalta Helsingistä, josta käsin alettiin tavoittaa syrjäytyneitä nuoria. Evankeliointikouluja alettiin järjestää myös Suomessa.

Vuonna 1976 Lähetysnuorten toiminnan tuloksena YWAMin työ laajeni Ruotsiin.

Suomessa toiminta levisi pian muihinkin kaupunkeihin, mm. kristillinen kirjakauppatoiminta oli osa keskusten toimintaa. Vuonna 1977 järjestettiin maailmanlaajuinen YWAMin henkilökunnan konferenssi Kustavissa. Päihdeongelmaisia ja muuten vaikeuksissa olevia nuoria tavoittavaa työtä alettiin tehdä Helsingin seudulla yhä aktiivisemmin.

Syvempi elämä – Djupare Liv- konferensseja järjestettiin kesinä 1977 ja 1978, ja näistä kehittyi myöhemmin kesäinen suurtapahtuma, Karismakonferenssi.

Ensimmäinen oma kurssikeskus, Syväpuro hankittiin Siuntiosta v. 1978. Yhä useampia vaikeuksissa olevia nuoria alkoi hakeutua Syväpuroon saamaan apua. Paikassa toimi pitkään miesten hoitokoti Karismakoti.

Tyyskylän keskus Siuntiosta hankittiin elokuussa 1980. Enimmillään Tyyskylässä asui noin 200-hengen yhteisö. Tyyskylästä käsin myös julkaistiin Karismaviesti-lehteä, painos oli suurimmillaan noin 20 000 kpl. Myös kirjoja ja äänitteitä kustannettiin. Yhtyeitä olivat mm. Natanael, Alabasteri ja Konnakuoro. Lähetysnuorten äänitteet olivat omalta osaltaan tuomassa ylistysmusiikkia Suomeen.

Vakiintunutta toimintaa oli Siuntion lisäksi pääkaupunkiseudulla, Kouvolassa, Haminassa  ja Iisalmessa. Ulkomaankentillä oli enimmillään noin 20 suomalaista lähettiä.

Helsingissä osallistuttiin tavoittavaan Perjantai Kristukselle– työhön. Työ alkoi Lähetysnuorten evankelioimistyöstä vastaavan Tapani Suonnon saaman näyn pohjalta. Jo ensimmäisenä vuonna mukana oli jopa 200 aktiolaista kerrallaan.

1980-luvun alussa aloitettiin kristillinen päiväkoti.

1980-luvulla Lähetysnuoret auttoivat myös ”maanalaisen OP-koulun” pitämisessä Eestissä, mikä johti myöhemmin Eestin YWAMin perustamiseen.

Vuonna 1985 Paul Hawkins haastoi suomalaisia opettajia kristillisen koulun perustamiseen. Jo samana vuonna Kristilliseen kouluseminaariin osallistui 150 opettajaa.

Suomen King’s Kids-toiminta alkoi v. 1987 Tyyskylässä ja ensimmäinen KK-aktio pidettiin jo samana kesänä. Monia KK-paikallisryhmiä syntyi seuraavina vuosina eri seurakuntien yhteyteen.

Kristillisen koulun toiminta aloitettiin Helsingissä. Vuosien aikana kristillinen koulutoiminta on levinnyt useille paikkakunnalle ja lisäksi on perustettu monia kristillisiä päiväkoteja. Useat Suomen kristillisistä kouluista ovat lähteneet liikkeelle noista pienistä aluista, mutta toimivat nykyään täysin itsenäisinä toimijoina.

Vuonna 1994 YWAMin toiminta uudelleenjärjestäytyi nimellä Missionuoret – Youth With A Mission Finland ry.

1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella OP-kouluja järjestettiin mm. Porvoossa Soltorpin kartanossa. Samaan aikaan King’s Kids-työ laajeni kattamaan suuren osan Suomesta. KK-ryhmiä on ollut Suomessa yli 50 paikkakunnalla. 1990-luvulla toiminta oli aktiivista myös Lapissa, missä järjestettiin myös suuria kansainvälisiä tapahtumia, mm. Impact Tour ja Arctic Explosion.

Suomalaisia oli perustamassa ja johtamassa YWAMin toimintaa Pietarissa 1990-luvulla.

King’s Kids- paikallisryhmiä yhteen kokoava tapahtuma Ilonpäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa v. 1992. Ilonpäivät ovat King’s Kids-työn päätapahtuma, jolla aloitetaan uusi vuosi.

2000-luvun puolivälin jälkeen Missionuorten koulutustoiminta alkoi uudelleen laajeta eri puolille Suomea; Rovaniemelle, Siilinjärvelle, Evijärvelle ja Iittiin. Koivumäen keskus Siilinjärvellä – ensimmäinen oma keskus lähes 15 vuoteen – hankittiin vuonna 2004.

Toiminta vakiintui Rovaniemellä ja Ruurikkalan keskus hankittiin Evijärveltä vuonna 2008.

Myös yhteistyö Perheniemen evankelisen opiston kanssa aloitettiin koulutustoiminnan järjestämisessä.

Vuonna 2010 järjestettiin Suomessa ensimmäiset Missionuorten / Kansojen yliopiston (UofN) toisen asteen kurssit pitkään aikaan.

Työ Helsingissä saatiin uudelleen käyntiin, minkä seurauksena järjestettiin useita tapahtumia, joiden kautta saatiin ihmisiä eri seurakuntataustoita yhteen. Myös kansainvälisiä aktioita järjestettiin.

2014 Missionuoret – Youth With A Mission Finland Ry uudelleen nimetään kansainvälisen nimen mukaisesti YWAM Finland Ry:ksi.

Koulutusyhteistyö Perheniemen Opiston kanssa päättyy yhteisymmärryksessä ja uusi koulutusyhteistyö aloitetaan Suomen Teologisen opiston kanssa. Samalla alkaa YWAM Teopoliksen työ Tampereella. 2016 järjestetään ensimmäiset DTS:t Tampereella ja Ahvenanmaalla.

2017 järjestetään 7 DTS:ää eri puolilla Suomea: Helsingissä, Tampereella, Ruurikkalassa, Koivumäellä ja Rovaniemellä.

Mikä vaikutus Youth With A Mission -liikkeen toiminnalla on Suomessa ollut, sitä ei ole koskaan tarkemmin selvitetty. Joka tapauksessa toiminta on reilun 50 vuoden aikana koskettanut tuhansia suomalaisia. Tärkeä osa YWAMin toimintaa on toisaalta yhteisöllisyys ja toisaalta aktiivinen ulospäin suuntautuminen. Useat jo 1970-, 80- tai 90-luvuilla mukana olleista ovat edelleen tavalla tai toisella mukana tavoittavassa lähetystyössä tai palvelevat kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Karismakodin hoito-ohjelman on 30 vuoden aikana käynyt läpi pitkälti toistatuhatta miestä, kristillisten koulujen ja päiväkotien toiminta ja vaikutusala laajenee. King’s Kids -lasten ja varhaisnuorten toiminnassa on tänään mukana tuhatkunta henkeä noin 40 ryhmässä… Lisäksi monet suomalaiset ovat olleet YWAMin työyhteydessä tai koulutuksissa ulkomailla.

Mutta moni näky odottaa vielä toteutumistaan… Olisitko sinä osa tätä tarinaa? Kyse ei kuitenkaan ole YWAMista, vaan Jumalasta ja hänen valtakunnastaan – ja sinusta!