Kings Kids 2017-12-16T09:14:58+00:00

KING’S KIDS

King’s Kids Finland

King’s Kids Finland on osa YWAM Finlandin (Youth With A Mission) toimintaa. Kansainvälisesti King’s Kids -toimintaa on yli 160 maassa laajentuen jatkuvasti.

King’s Kids -toiminta  perustuu vapaaehtoisuuteen.  Yhteiset arvot ja periaatteet ohjaavat vastuukantajien ja kaikkien  mukana olevien työskentelyä. Vaikka King’s Kids -toiminta on Suomessa usein osa jonkin paikallisseurakunnan työtä, niin toiminta on yhteiskristillistä ja myös muihin seurakuntiin kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita ryhmiin.

Sukupolvien, seurakuntien ja kansojen välinen yhteys on King’s Kids -toiminnassa suuri voimavara.  Eri sukupolvet, lapset, nuoret ja aikuiset voivat yhdessä toimien ja myös toisiltaan oppien kasvaa Jumalan tuntemisessa.  Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus elää todeksi kristillisen opetuksen sisältöjä laittaen omat lahjansa käyttöön.  Nuoria rohkaistaan ja he voivat kasvaa vastuuseen, johtajuuteen ja kansainvälisyyteen sekä tekemään yhteistyötä eri seurakunnista ja  kultuureista tulevien kanssa.

King’s Kids -toiminnan tavoitteet:

  • Innostaa sukupolvia palvelemaan yhdessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, kaikkialla maailmassa.
  • Varustaa lapsia, nuoria, perheitä ja palvelualttiita johtajia elämään Jumalan valtakuntaa todeksi ja viemään sitä eteenpäin.
  • Tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia.
  • Pitää huolta apua tarvitsevista lapsista, nuorista ja heidän perheistään.

Ota yhteyttä

King’s Kids Finland
PL 39
02771, Espoo

Kansallinen koordinaattori: Ilona Saarela
Tel: +35840 832 6397
email: kingskids.ilona(at)gmail.com

Arvot ja periaatteet

Suhde Jumalaan

Meillä, lasten ja nuorten hengellisinä ohjaajina, hengellisinä isinä ja äiteinä, on mahdollisuus johtaa lapsia ja nuoria löytöretkelle Jumalan luonteeseen ja Hänen toimintatapoihinsa.  Haluamme opettaa heitä kuulemaan Jumalan ääntä, ilahduttamaan Häntä ja noudattamaan Hänen tahtoaan. Pyrimme opettamaan Raamatun sanan mukaisesti, esimerkkimme kautta, mitä tarkoittaa elää Jumalan ystävänä, Hänen pyhyydessään ja Häntä kunnioittaen ja Jeesusta seuraten.  Kun nuoret kokevat Jumalan armon elämässään, heille herää tahto kertoa siitä muillekin.

Opetuslapseuttaminen

Koska kansainvälinen King´s Kids – työ on tunnustuskuntiin sitoutumatonta toiminnassaan, keskitymme opetuksessa erityisesti Jumalan luonteeseen, Raamatun keskeisiin periaatteisiin ja eri tunnustuskuntia yhdistäviin asioihin, emme seurakuntien oppieroavaisuuksiin.  Suomessa King’s Kids – verkostoon kuuluva paikallisryhmä voi olla osa paikallisseurakunnan/-seurakuntien, kristillisen järjestön, koulun tai Missionuorten keskuksen toimintaa, mutta sen toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Johtajina haluamme omassa elämässämme seurata Jeesuksen mallia opetuslapseudessa ja olla itse mallina palvelevasta johtamistavasta. Tavoitteenamme on opettaa lapsia ja nuoria valmistelemaan ja tekemään esiintymiset, projektit tai urheilutapahtumat ensisijaisesti rakkaudesta Jumalaa kohtaan, eikä niinkään tunnustuksen tai kunnian toivossa. Opetamme nuorille, että Jumala iloitsee vilpittömällä sydämellä palvelevasta ihmisestä. Kun nuoret oppivat ottamaan toiset huomioon, palvelemaan toisia ja harjoittavat epäitsekkyyttä, he ovat voimakas osoitus Jumalan valtakunnan todellisuudesta.

Tärkein päämäärä King’s Kids – toiminnassa, lähetysmatkoilla eli aktioissa ja muissa tapahtumissa on opettaa jokaista nuorta omaksumaan kestävä henkilökohtainen kristillinen elämäntapa. Valmistautuminen esiintymisiin ja aktioon sekä yhteinen loppuyhteenveto matkan tai tapahtuman jälkeen ovat kaikki yhtä tärkeitä vaiheita. Tällöin aktiosta tai esiintymisestä ei tule vain hetkellinen “tunnehuippu”. Tavoitteena on, että kun nuori palaa aktiosta arkielämään, hän voi odottaa innolla, mitä hyvää Jumala haluaa tehdä hänen jokapäiväisessä elämässään.

Lasten, varhaisnuorten ja teini-ikäisten hengellinen kapasiteetti

Ymmärrämme ja arvostamme lasten ja nuorten kykyä tuntea Jumala, kuulla Hänen äänensä ja puhua Hänen sanaansa. Lukiessamme evankeliumeita huomaamme, että usein juuri lapsilla oli tarkkanäköisyyttä tunnistaa, kuka Jeesus todella oli. Ohjaajina meidän tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä ja toivottaa lapset ja nuoret tervetulleeksi osaksi elämäämme. Ymmärtämällä lapsen fyysisen, henkisen ja hengellisen kehityksen vaiheet ja perusasiat, voimme kohdistaa opetuksemme juuri heidän ikäkautensa tarpeisiin.

Ohjaamme ja autamme varhaisnuoria harjoittelemaan ja teini-ikäisiä jo ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta ja päätöksenteosta.  Vastuunottamisen harjoittelu on erityisen tärkeää tässä iässä, jolloin nuoren elämänkatsomus ja identiteetti alkavat muotoutua.

Perheiden ja sukupolvien yhdistäminen

Koti on oppimisen ja palvelemisen paikka ja perusta yhteiskunnassa vaikuttamiselle. Rohkaisemme kokonaisia perheitä osallistumaan King´s Kids – työhön. Yhdessä toimimisen ja ulospäin suuntautumisen kautta perheiden ihmissuhteet usein myös eheytyvät. Sukupolvien välinen yhteys tuo erityistä vahvuutta ja tasapainoa toimintaan. Jumalan perheessä eri ikäryhmät voivat oppia toinen toisiltaan ja olla toisilleen siunaukseksi.

Tiimijohtajuus ja toimiva yhteistyö

Rohkaisevat ja rakastavat ihmissuhteet ovat avain tehokkaaseen tiimijohtajuuteen ja kannustavat palvelemaan toisia. Kaikkia päätöksiä tehdessämme etsimme yhdessä rukoillen Jumalan suunnitelmaa ja pyrimme yksimieliseen päätökseen. Vaikka ryhmänjohtaja kantaa viimekädessä vastuun päätöksenteosta, on ryhmän johtajuus jaettu eri osa-alueista vastuussa olevien kesken. Näin nuoret saavat käsityksen erilaisista johtamistyyleistä.

Epäselvyyksien välttämiseksi johtajuuden rakenteen ja vastuiden tulee olla selvät kaikille ryhmään kuuluville. Koska nuorista huolehtiminen on vastuullista, tulee johtajien ja vastuunkantajien olla koulutettuja tehtäviinsä ja heillä pitää olla selkeä käsitys turvallisuudesta, luottamuksellisuudesta, omasta vastuualueestaan ja tehtävästään. Myös aikuisina ryhmänjohtajina ymmärrämme, että voimme oppia paljon toisilta johtajilta sekä nuorilta vastuunkantajilta. Kokemuksen ja osallistumisen kautta voimme myös auttaa toisia kasvamaan. Vaalimme ja arvostamme yhteyttä ja avoimuutta paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla osallistumalla yhteiseen King’s Kids Finlandin henkilökunnan koulutukseen ja muihin yhteisiin tapaamisiin.

Ulospäin suuntautuminen

Ylistys on oleellinen osa King’s Kids – toimintaa. Ylistyksessä ja rukouksessa etsimme ja kuuntelemme Jumalan ääntä ja tahtoa. Nuorten alkaessa tuntea Jumalan sydäntä läheisemmin he huomaavat, että Hän suree kärsivää maailmaa. Tämä rohkaisee esirukoukseen ja palvelemiseen. Jumalan rakkauden yltäkylläisyyden tunteminen näkyy haluna suuntautua ulospäin ja jakaa Jumalan rakkautta myös oman lähipiirin ulkopuolelle.

2000 – luvun nuorilla on erityinen tehtävä tuoda Jumalan valtakunnan arvoja kaikille yhteiskunnan tasoille. Johtajina tunnustamme, että Jumala voi toimia yksinkertaisen, lapsenkaltaisen uskon kautta kaataen korkeitakin hengellisiä raja-aitoja (Psalmi 8:2). Tämä on tärkeä tiedostaa, ettemme rajoita lapsilta mahdollisuuksia nähdä Jumalan ihmeellinen voima toiminnassa. Jumalan kunnia loistaa usein kirkkaimmin juuri suurimman pimeyden keskellä, kun lapset ja nuorten saavat todistaa Jumalasta ja siitä, mitä Hän heille merkitsee. Uskomme, että Jumalalla on tehtävä ja kutsu tämän sukupolven nuorille. Haluamme kannustaa nuoria, ei tyytymään toiseksi parhaaseen, vaan rohkeasti sitoutumaan Jumalan tahdon noudattamiseen.

King’s Kids leirit & tapahtumat

KING’S KIDSIEN EUROOPAN KONFERENSSI NYT SUOMESSA LOKAKUUSSA 2017!

King’s Kidsien Euroopan konferenssi on tarkoitettu kaikille vanhoille ja nykyisille kinkkareille, johtajille, staffille, lapsille, nuorille, perheille, ystäville, esirukoilijoille, muulle YWAM-perheelle ym. Konferenssi kokoaa yhteen kaikki Euroopan King’s Kidsit ja King’s Kids -työn ystävät. Tule mukaan yhteiseen isoon perhetapaamiseen!

Tapahtuman teema LIGHT UP, EUROPE! sopii reformaatiojuhlavuoteen. Haluamme Jumalan Sanan valaisevan koko Euroopan. King’s Kidseinä haluamme olla tuomassa Jeesuksen valoa ympärillemme ja haluamme haastaa kaikki uskovat olemaan rohkeasti valona ja suolana tässä ajassa! Tähän saamme varustautua myös konferenssin päivien aikana.

Konferenssi pidetään kauneimman suomalaisen luonnon keskellä Pieksämäen Seurakuntaopistolla. Luvassa vierailevia puhujia, työpajoja, toimintaa ikäryhmittäin, konsertti, jännittävää aikaa esirukouksessa ja ylistyksessä yhdessä kaiken ikäisten kanssa. Tästä ei kannata jäädä paitsi! Tervetuloa mukaan juhlavuoden 2017 kohokohtaan!

Konferenssi alkaa torstaina 19.10. päivällisellä noin klo 16.30-18.00. Ilmoittautuminen alkaa klo 12. Konferenssi päättyy sunnuntaina 22.10. lounaaseen. Tarkempaa tietoa ohjelmasta, kanavista, puhujista ja muusta tulee konferenssin lähetessä.

Alla olevasta linkistä löytyvät hinnat sekä ilmoittautumisohjeet. Valittavanasi on erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Huomioithan, että perhehuoneita on rajoitettu määrä, joten kannattaa ilmoittautua pian! Ilmoittaudu viimeistään 27.9.2017 mennessä.

LINKKI ILMOITTAUTUMISEEN (Huom! Tämä linkki vain suomalaisille osallistujille, muualta Euroopasta tulijat ilmoittautuvat kansainvälisen linkin kautta.)

Tutustu myös tapahtuman Facebook-sivuun!

Konferenssi järjestetään yhteistyössä KKi Europen sekä Seurakuntaopiston, Pieksämäen kampuksen kanssa.

Tässä tulostettava ja jaettava tapahtumamainos: light-up-europe-mainos

NÄHDÄÄN PIEKSÄMÄELLÄ!!! :)

Sinulla on lahjoja!

King’s Kids Finland etsii erilaisiin palvelutiimeihin
kaikenikäisiä innokkaita tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia

muun muassa
valokuvaamaan, piirtämään, kirjoittamaan,
tekemään mainoksia, videoita, lehtijuttuja, internetsivuja,
suunnittelemaan leirejä, tapahtumia, aktioita,
palvelemaan Jumalaa kaikilla lahjoillaan!

Ota yhteyttä King’s Kids -toimistoon tällä lomakkeella ja kerro, missä haluaisit palvella!

Tapahtumaa ei löytynyt

Vastuunkantajat

Ilona Saarela
Ilona SaarelaKansallinen koordinaattori
Ilona asuu Espoossa yhdessä miehensä Jukan ja poikansa Sulon kanssa.

Ilonan tavoittaa:
– sähköpostilla: kingskids.ilona(at)gmail.com
– puhelimella: 040 832 6397

Tarja Hyttinen
Tarja Hyttinen
Tarja asuu Oulussa yhdessä miehensä Timon kanssa

Tarjan tavoittaa:
– sähköpostilla: tarja.k.hyttinen(at)gmail.com
– puhelimella: 044 570 9529

Aluekoordinaattoreista koostuva kansallinen työryhmä avustaa työntekijöitä työn suunnittelussa ja toteutuksessa ja johtaa oman alueensa eli heimonsa yhteistä toimintaa – esimerkiksi leirit, aktiot ja tapahtumat.

Aluekoordinaattorit:
Tarja Hyttinen ja Katariina Korpela – Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa
Minna R – Itä-Suomi
Outi Rantanen, Katja ja Hannu Koivuniemi – Länsi-Suomi
Ilona Saarela – Keski-Suomi
Saara ja Juha Tiusanen – Etelä-Suomi

Paikallisryhmien toimintaa johtavat paikalliset vastuunkantajat. Moni tekee King’s Kids -työtä vapaaehtoisena muun työnsä ohessa ja osa tekee sitä osana työtään esimerkiksi seurakunnan nuorisotyöntekijänä.

Aluekoordinaattorit: Saara ja Juha Tiusanen – saaramakela(at)hotmail.com

ESPOO – ILOTULI
Krista Sjöman
krista.sjoman(at)pp.inet.fi

ESPOO – TYTTÖKERHO
Tuulia Haikarainen
tuulia.haikarainen(at)live.fi

HANKO – J-JUMP
Pertti ja Katriina Kiiski
pertti.kiiski(at)pp.inet.fi

JÄRVENPÄÄ – JC-JUMPERS (Ei toimintaa tällä hetkellä)

LAPPEENRANTA – ILON LIEKIT – JOY FIRE
srkpastori.lpr@gmail.com

NURMIJÄRVI – KIDS PRAISE
Krista Länsikunnas
krista.lansikunnas(at)gmail.com

Jonna Dmitrieva
jonna.ruotsala(at)gmail.com

RIIHIMÄKI – TAIVAAN TANSSIJAT
Susanna Siekkinen
susannasiekkinen77(at)gmail.com

Aluekoordinaattori: Ilona Saarela – kingskids.ilona(at)gmail.com

LEMPÄÄLÄ

NOKIA

TAMPERE – JOYSEEDS
joyseeds.tampere(at)gmail.com

Aluekoordinaattori: Minna R – kingskids.minna(at)gmail.com
 
JOENSUU – VALON PISARAT
Anne Karttunen-Kuisma
anne.karttunen(at)kupilka.fi

KAAVI-JUANKOSKI – IlONPISARAT
Jatta ja Olli Inkinen
olli.inkinen(at)evl.fi

KUHMO – VALOA MAAILMAAN (Ei toimintaa tällä hetkellä)
Marja-Leena Suutari
marja-leena.suutari(at)evl.fi
+35850 3417175

KUOPIO-SIILINJÄRVI – KING´S KIDS
Heli Wouters
woutersheli(at)hotmail.com

MAANINKA – ILON SÄTEET
Talvikki Attila-Pekonen
Talvikki.Attila-Pekonen(at)evl.fi

MIKKELI – PRAISING KIDS
Sari-Anne Vauhkonen
sari-anne.vauhkonen(at)sekl.fi

PIEKSÄMÄKI
Mariliisa Sinevaara
mariliisa.sinevaara(at)evl.fi
+35844 737 2241

RAUTAVAARA  – (Ei toimintaa tällä hetkellä)
Riitta Roininen
roininen.riitta(at)gmail.com

Aluekoordinaattorit: Tarja Hyttinen – tarja.k.hyttinen(at)gmail.com, p. +35844 570 9529 ja Katariina Korpela – katariina.korpela(at)hotmail.com
+35840 4120965

ALAVUS
Tuula Kontoniemi
rasku.tuula(at)suomi24.fi
p. +35840 845 7250

KOKKOLA
Leena Isojärvi
leenaisojarvi(at)gmail.com
p. +35850 467 3307

OULU – TULIKOTKAT
Tarja Hyttinen
tarja.k.hyttinen(at)gmail.com,
p. +35844 570 9529

PERÄ-SEINÄJOKI
Elina Viljamaa
eviljamaa(at)gmail.com

ROVANIEMI – (Ei toimintaa tällä hetkellä)
Nora Ruhanen
nora.ruhanen(at)suomi24.fi

VAASA – ILON ASKELEET
Arja Riitta Iilahti
arjariitta.iilahti(at)evl.fi
+35844 4808244

Anniina Peltola
anniinae.peltola(at)gmail.com
+35850 5331156

Haluatko tietää lisää? Email: kingskids@ywam.fi