Arvot

YWAM FINLAND RY:N ARVOT

Foundational Values of Youth With A Mission

YWAM uskoo Raamattuun Jumalan Sanana, auktoriteettina, Pyhän Hengen inspiroimana ja ehdottomana ohjenuorana elämän ja palvelutyön jokaisella alueella. Perustuen Jumalan Sanaan, siihen kuka Jumala on ja Jumalan Jeesuksen sovitustyön kautta valmistamaan pelastukseen, painotamme seuraavia alueita:

Ylistys ja palvonta: Meidät on kutsuttu ylistämään ja palvomaan ainoastaan Jumalaa.

Pyhyys: Meidät on kutsuttu elämään pyhitettyä ja vanhurskasta elämää, joka heijastaa Jumalan luonnetta.

Todistaminen: Meidät on kutsuttu jakamaan ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka eivät Häntä tunne.

Rukous: Meidät on kutsuttu rukoilemaan niiden ihmisten ja asioiden puolesta, jotka ovat Jumalan sydämellä, sekä tähän liittyen vastustamaan pahaa kaikissa sen muodoissa.

Yhteys: Meidät on kutsuttu tukemaan seurakunnan työtä sekä paikallistasolla tapahtuvan kristittyjä kasvattavan ja tukevan toiminnan, että liikkuvan, kasvuun tähtäävän tehtävän toteuttamisessa.

Arvomme ovat ilmaus uskomme perusteista, yhdessä niiden erityisten ohjeiden kanssa, joita Jumala on antanut meille YWAMin perustamisesta, v. 1960, lähtien. Tämä usko, joka meitä yhdistää, sekä arvomme, ovat ne johtavat periaatteet joiden varassa tehtävämme on tähän asti edennyt ja joiden varassa tuleva kasvu lepää. Monet niistä ovat yhteisiä kaikille kristityille kaikkialla, toiset ominaisia juuri YWAMille (Youth With A Mission, YWAM). Tämä uskonkäsitysten ja arvojen yhdistelmä muodostaa YWAM:n luonteenpiirteet lähetysliikkeenä, meidän ”DNA:mme”. Nämä arvot ovat meille tärkeitä, ne määrittelevät keitä me olemme, miten elämme ja miten teemme päätöksiä.

YWAMin arvot ovat:

1. JUMALAN TUNTEMINEN
YWAM on sitoutunut Jumalan, hänen olemuksensa, luonteensa ja toimintatapojensa tuntemiseen. Tahdomme heijastaa sitä kuka Jumala on oman elämämme ja palvelutyömme kaikilla alueilla. Luonnollinen seuraus Jumalan tuntemisesta ja hänen yhteydessään elämisestä on halu kertoa hänestä muillekin.

2. JUMALAN TUNNETUKSI TEKEMINEN
YWAM on kutsuttu tekemään Jumala tunnetuksi kaikkialla maailmassa, yhteiskunnan jokaisella osa-alueella evankelioinnin, koulutuksen ja laupeudentyön kautta. Uskomme, että sielujen pelastumisen tulisi johtaa koko yhteiskunnan muuttumiseen, siten tottelemme Jeesuksen käskyä tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.

3. JUMALAN ÄÄNEN KUUNTELEMINEN
YWAM on kutsuttu luomaan yhdessä Jumalan kanssa kuuntelemalla häntä, rukoilemalla hänen rukouksiaan ja noudattamalla hänen käskyjään sekä suurissa, että pienissä asioissa. Olemme riippuvaisia hänen äänensä kuulemisesta olennaisena osana päätöksentekoprosessiamme niin yksilöinä, tiimeissä kuin suuremmissa yhteisissä kokoontumisissa.

4. YLISTYS JA ESIRUKOUS
YWAM on omistautunut Jeesuksen palvomiselle ja esirukoustehtävälle tärkeänä osana päivittäistä elämäämme. Tiedostamme myös Saatanan aikomuksen tuhota Jumalan työ, ja siksi etsimme Jumalan voimaa ja Pyhää Henkeä estämään vihollisen strategioiden toteutumisen yksilöiden ja kansakuntien elämässä.

5. VISIONÄÄRINEN TOIMINTAKULTTUURI
YWAM on kutsuttu näynvaraiseen työhön, Jumalan tuoreen näyn jatkuvaan vastaanottamiseen, sen vaalimiseen ja sen vapauttamiseen toimintaan. Tuemme uusien palvelustehtävien aloittamista ja uusien menetelmien soveltamista, tahtoen aina olla uudistusmielisiä, jotta sanomamme saavuttaisi ja olisi merkityksellinen jokaiselle sukupolvelle, ihmisryhmällä ja yhteiskunnan osa-alueelle. Uskomme, että Missionuorten apostolinen kutsu edellyttää yhtäaikaisesti sekä hengellistä vanhemmuutta, vapautta Pyhässä Hengessä sekä ihmissuhteita, Jumalan Sanan ollessa kaiken keskipisteenä.

6. USKO NUORIIN
YWAM on kutsuttu kannustamaan nuoria. Uskomme, että Jumala on varustanut ja kutsunut nuoria johtamaan niin näyssä kuin palvelutehtävissä. Olemme sitoutuneet arvostamaan, luottamaan, kouluttamaan ja tukemaan nuoria, antamaan heille tilaa ja vapauttamaan heitä palvelustyöhön. He eivät ole pelkästään Seurakunnan tulevaisuus; he ovat tämän päivän Seurakunta. Sitoudumme seuraamaan heitä sinne minne he Jumalan tahdon mukaisesti johtavat.

7. LEVEÄ JA HAJAUTETTU ORGANISAATIO
YWAM on laajapohjainen ja monimuotoinen, silti yhtenäinen. Me olemme maailmanlaajuinen ”perhe” erilaisia työmuotoja, joita yhdistää yhteinen tarkoitus, näky, arvot sekä suhteet. Uskomme, että rakenteiden tulisi palvella ihmisiä ja Jumalan tarkoitusperiä. Jokaisella työmuodolla ja kaikilla tasoilla on oikeus ja velvollisuus olla tilivelvollinen kansalliselle johdolle, jolla puolestaan on kansainvälinen tilivelvollisuus  kansainväliselle johtotiimille (YWAM Global Leadership Team).

8. KANSAINVÄLINEN JA YHTEISKRISTILLINEN AJATTELUTAPA
YWAM on kansainvälinen ja tunnustuskuntiin sitoutumaton yhteiskristillinen liike niin maailmanlaajuisesti kuin paikallistasolla. Uskomme, että etninen, kielien ja seurakuntataustojen monimuotoisuus, samoin kuin kulttuurien positiiviset piirteet ovat myönteisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat liikkeemme terveyteen ja kasvuun.

9. RAAMATULLINEN MAAILMANKATSOMUS
YWAM on kutsuttu rakentumaan raamatullisen maailmankuvan perustalle. Uskomme, että Raamattu tekee selkeän eron hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä. Elämän käytännöllinen, jokapäiväinen puoli ei ole vähemmän hengellistä kuin hengellisen palvelustehtävän suorittaminen. Kaikki, mikä tehdään kuuliaisuudesta Jumalalle on hengellistä. Tahdomme kunnioittaa Jumalaa kaikella, mitä teemme, varustaen ja lähettäen Jumalan miehiä ja naisia palvelemaan ja vaikuttamaan yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

10. TYÖSKENTELY TIIMEISSÄ
YWAM on kutsuttu toimimaan tiimeissä kaikissa tehtävissä ja jokaisella johtajuuden tasolla. Uskomme, että kun yhdistämme kaikki toisiaan täydentävät lahjat, erilaiset kutsumukset, näkökulmat, palvelusvirat ja sukupolvet, yhteistyössä ja yksimielisyydessä missiomme kaikilla tasoilla, tämä luo viisautta ja turvallisuutta. Jumalan tahdon etsiminen ja päätösten tekeminen tiimeinä antaa yhteistä tilivelvollisuutta ja vaikuttaa positiivisesti ihmissuhteisiin, motivaatioon, vastuullisuuteen ja näyn omaksumiseen.

11. PALVELEVA JOHTAJUUS
YWAM on kutsuttu palvelevaan johtajuuteen elämäntyylinä, pikemmin kuin hierarkiseen johtajuuteen. Palveleva johtaja kunnioittaa toisten lahjoja ja kutsumuksia ja valvoo toisten oikeuksia ja etuja. Painotamme kuinka tärkeää on, että johtovastuussa olevat palvelevat niitä, joita johtavat, kuten Jeesus palveli opetuslapsiaan.

12. TEE ENSIN JA OPETA VASTA SEN JÄLKEEN
YWAM on kutsuttu ensin tekemään ja sitten vasta opettamaan. Uskomme, että oma kokemus antaa auktoriteettia sanoillemme. Jumalan mielen mukainen luonne ja Jumalan kutsu ovat tärkeämpiä kuin yksilön lahjat, kyvyt ja asiantuntemus.

13. IHMISSUHTEIDEN VAALIMINEN KESKEISELLÄ SIJALLA
YWAM on sitoutunut panostamaan ihmissuhteisiin eläessämme ja työskennellessämme yhdessä. Tahdomme pysyä keskinäisessä yhteydessä pyhitetyn elämän, toistemme tukemisen, läpinäkyvyyden, nöyryyden ja avoimen kommunikaation avulla, pikemminkin kuin rakenteiden ja sääntöjen varassa.

14. YKSILÖN ARVOSTAMINEN
YWAM on kutsuttu arvostamaan jokaista yksilöä. Uskomme oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että kaikilla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet. Jumalan kuviksi luotuina ihmisillä kaikissa kansakunnissa, ikäryhmissä ja tehtävissä on ainutlaatuisia asioita annettavaksi sekä oma kutsumus. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan Jumalan antamaa johtajuutta ja palvelustehtäviä niin miehissä kuin naisissakin.

15. PERHEIDEN ARVOSTAMINEN
YWAM tunnustaa Jumalaa palvelevien perheiden merkityksen lähetystyössä – ei siis vain isä ja/tai äiti. Tuemme vahvojen, terveiden perheiden kehitystä, sellaisten, joissa jokaisella jäsenellä on lähetyskutsu ja joissa kaikki jäsenet täydentävät lahjoillaan toinen toisiaan palvelutyössä.

16. TURVAUTUMINEN JUMALAN HUOLENPITOON
YWAM on kutsuttu elämään riippuvaisena Jumalasta taloudellisen ylläpidon suhteen. Yksilöille, sekä yhteisönä, Jumalan huolenpito välittyy etupäässä hänen kansansa kautta. Koska Jumala on ollut meitä kohtaan antelias, tahdomme mekin olla. YWAMiläiset antavat itsensä, aikansa ja lahjansa Jumalalle lähetystyön kautta odottamatta saavansa siitä korvausta.

17. VIERAANVARAISUUDEN OSOITTAMINEN
Vieraanvaraisuus on YWAMissa tärkeää. Vieraanvaraisuus ilmentää Jumalan luonnetta ja ihmisten arvoa. Uskomme, että on tärkeää avata sydämemme, kotimme ja toimipisteemme toinen toistemme, sekä vieraiden, köyhien ja puutteenalaisten palvelemiseksi ja kunnioitukseksi heitä kohtaan. Emme tee tätä siksi, että ”sosiaaliset käyttäytymissäännöt” niin vaativat, vaan anteliaisuuden osoituksena.

18. REHELLINEN KOMMUNIKAATIO
YWAM uskoo, että kaikki mitä on, on olemassa, koska Jumala puhui. SiksiYWAM on sitoutunut totuudenmukaiseen, tarkkaan, oikea-aikaiseen, selkeään ja ymmärrettävään kommunikaatioon. Uskomme, että hyvä kommunikaatio on tärkeä edellytys toimiville ihmissuhteille, eheille perheille ja yhteisöille, sekä tehokkaalle palvelutyölle.

NOTE: The four basic documents of Youth With A Mission are The Foundational Values of Youth With A Mission, The Manila Covenant, The Christian Magna Carta and The Nanning Covenant. (YWAM Foundational Values approved by the Global Leadership Team August 2003; released February 2004. Updated by the Global Leadership Forum December 2011.)

 

YWAMin tarkoitus (Statement of purpose)

Youth With A Mission (YWAM) on kansainvälinen liike, joka tuo yhteen kristittyjä monista eri kirkkokunnista. YWAM on sitoutunut tekemään Jeesuksen tunnetuksi tälle sukupolvelle henkilökohtaisella tasolla ja kannustamaan liikkeelle mahdollisimman monia mukaan tämän tehtävän toteuttamiseen, sekä valmentamaan ja varustamaan uskovia täyttämään oman osansa lähetyskäskystä.

Jumalan valtakunnan kansalaisina meidät on kutsuttu rakastamaan, palvomaan ja tottelemaan Herraamme ja rakastamaan ja palvelemaan hänen ruumistaan, seurakuntaa sekä kertomaan koko evankeliumi koko ihmiselle kaikkialla maailmassa.

Me YWAMissa uskomme Raamatun auktoriteettiin, että Raamattu on Jumalan inspiroima sana, joka kertoo meille, että Jeesus on Jumalan Poika; että ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi; että Jumala on luonut meidät saamaan ikuisen elämän Jeesuksen Kristuksen kautta; että vaikka kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, Jumala on tehnyt pelastuksen mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta; että parannuksenteko (mielenmuutos), usko, rakkaus ja kuuliaisuus on meidän vastauksemme Jumalan meitä kohtaan Hänen aloitteestaan osoittamaan armoon; että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan ja tulevan tuntemaan totuuden; ja että Pyhän Hengen voima ilmenee meissä ja meidän kauttamme, jotta Kristuksen viimeinen käsky, ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”, tulisi täytetyksi (Markus 16:15).